Utrikesdepartementets avdelningar och enheter

Uppdaterad

Utrikesdepartementets (UD) löpande arbete sköts inom ett antal enheter. Departementets enheter är huvudsakligen organiserade i sex avdelningar. Varje avdelning leds av en chefstjänsteman. Enheterna handlägger och förbereder ärenden innan regeringen fattar beslut.

UD:s enheter bistår den politiska ledningen med att sammanställa och analysera information för politiska ställningstaganden. Det görs bland annat genom att förbereda och presentera underlag för regeringsbeslut, propositioner, interpellationssvar och riksdagsfrågor. En annan uppgift för enheterna är att företräda Sverige i internationella förhandlingar och främja svenska utrikespolitiska och ekonomiska intressen samt sköta kontakterna med UD:s myndigheter.

Enheterna är huvudsakligen organiserade i sex avdelningar som leds av opolitiska chefstjänstemän: expeditionschefen, rättschefen och fyra utrikesråd.

Kommunikationsenheten samverkar löpande med alla enheter vid Utrikesdepartementet. Inspektörerna utgör ett fristående stöd för departementets ledning. Dessa enheter är därför inte organiserade under en specifik avdelning. 

Euroatlantiska och säkerhetspolitiska avdelningen

 • Europa- och Nordamerikaenheten 
 • Enheten för Östeuropa och Centralasien 
 • Säkerhetspolitiska enheten 
 • Enheten för nedrustning, icke-spridning och exportkontroll 
 • Europakorrespondentenheten 

Globala avdelningen

 • Afrikaenheten 
 • Asien-, Oceanien- och Latinamerikaenheten 
 • Mellanöstern- och Nordafrikaenheten 
 • Enheten för FN-politik, konfliktfrågor och migration 

Avdelningen för handel och främjande

 • Enheten för främjande och hållbart företagande 
 • Enheten för internationell handelspolitik och EU:s inre marknad  

Avdelningen för internationell utveckling

 • Enheten för multilaterala partnerskap  
 • Enheten för utvecklingsbanker, hållbarhet och klimat 
 • Enheten för internationellt utvecklingssamarbete 

Rättsavdelningen

 • Enheten för folkrätt och mänskliga rättigheter
 • Enheten för konsulära och civilrättsliga ärenden 
 • Protokollet 
 • Rättssekretariatet 

Avdelningen för verksamhetsstöd

 • Ekonomienheten 
 • Fastighets- och logistikenheten 
 • Kansliet för stöd till mindre utlandsmyndigheter 
 • Personalenheten 
 • Planeringsstaben 
 • Regeltillsynen 
 • Säkerhetsenheten