Uttalande av Tobias Billström

Gemensamt uttalande av utrikesministrarna i Sverige, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Ukraina

Publicerad

Gemensamt uttalande av utrikesministrarna i Sverige, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Ukraina som fördömer Rysslands aggression mot Ukraina. Detta är en översättning av uttalandet som ursprungligen publicerades på engelska den 28 november 2022.

Vi, utrikesministrarna i Sverige, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Ukraina, fördömer med kraft det ryska anfallskriget mot Ukraina som har utsatt den ukrainska befolkningen för oerhört lidande. Kriget har även undergrävt säkerheten och stabiliteten i Europa och utgör ett allvarligt angrepp mot vår regelbaserade världsordning.

Vi står obetingat solidariska vid Ukrainas sida. Vi kommer aldrig att erkänna det olagliga försöket att annektera ukrainska områden, däribland Krim. Vi bekräftar våra gemensamma insatser för att ytterligare stärka den verksamhet som bedrivs inom ramen för den internationella Krimplattformen i syfte att häva ockupationen av Krim. Ukraina har en naturlig rätt till självförsvar i syfte att garantera sitt oberoende och sin suveränitet samt återupprätta sin territoriella integritet inom sina internationellt erkända gränser. Ryssland måste upphöra med sin aggression och dra tillbaka sina soldater från Ukrainas hela territorium.

De nordiska och baltiska staterna har tillhandahållit betydande politiskt, ekonomiskt, militärt och humanitärt stöd till Ukraina sedan Rysslands storskaliga invasion inleddes. Vi kommer att fortsätta att samarbeta när det gäller att ge politiskt och praktiskt stöd så att Ukraina kan försvara sitt oberoende och sin territoriella integritet.

Rysslands aggression har utsatt den ukrainska befolkningen för ofantligt lidande. Aggressionen har orsakat en humanitär katastrof, och flera miljoner människor har fördrivits.  Ryssland bär ensamt ansvaret för detta. Stater som medvetet bistår eller medverkar när en annan stat utför folkrättsstridiga handlingar bär ansvar inom internationell rätt för det agerandet. Vi fördömer i starkast möjliga ordalag Rysslands angrepp mot civila och kritisk infrastruktur, bland annat energianläggningar, som syftar till att injaga skräck i civilbefolkningen. Dessa angrepp mot civila utgör krigsförbrytelser. Ryssland måste omedelbart upphöra med dessa handlingar. Vi anser att det är viktigt att fortsätta ge internationellt stöd för att stärka Ukrainas luftförsvarsförmåga och på så vis göra det möjligt att skydda Ukrainas civila infrastruktur mot Rysslands brutala angrepp.

Vi uppmanar Ryska federationen att fullgöra sina skyldigheter i enlighet med internationell humanitär rätt. Vi uppmanar enträget Ryssland att frige dels ukrainska civila som olagligen har förts bort och frihetsberövats under politiska förevändningar, dels de personer som tagits som gisslan under den storskaliga invasionen av Ukraina. Vi betonar att det är nödvändigt att säkerställa humanitärt tillträde för att skydda liv, rättigheter och värdighet för offren för den väpnade konflikten i enlighet med internationell humanitär rätt. I detta avseende måste humanitära aktörer ges tillträde till hjälpbehövande.

Vi förkastar bestämt Rysslands oansvariga och ytterst provokativa retorik om kärnvapen. Vi fördömer med kraft den fortsatta ockupationen av kärnkraftverket Zaporizjzja och de oupphörliga angreppen mot civila kärnenergianläggningar i Ukraina. Dessa angrepp utgör ett grovt brott mot internationell rätt och ett direkt hot mot kärnsäkerheten och det nukleära fysiska skyddet.

Vi är eniga om behovet av att fortsatt tvinga fram ekonomiska kostnader för Ryssland och andra länder, personer och enheter som stöder Moskvas anfallskrig. Vi upprepar att det är nödvändigt att skärpa sanktionerna mot Ryssland och se till att åtgärderna är kraftfulla och effektiva. Rysslands viktigaste exportintäkter måste strypas så att de inte längre kan bekosta kriget mot Ukraina. Vi bör fortsätta att se till att kostnaden för Ryssland ökar tills den allra sista ryska soldaten har lämnat Ukrainas internationellt erkända territorium och tills Rysslands aggression har upphört.

Vi framhåller vikten av att begränsa utfärdandet av Schengenviseringar och nationella viseringar till ryska medborgare för inresa till Europeiska unionen.

Det lidande som Ryssland har åsamkat den ukrainska befolkningen saknar motstycke, och vi välkomnar ansträngningarna att säkerställa ett fullständigt ansvarsutkrävande av de som bär ansvaret för aggressionsbrottet mot Ukraina och de som gjort sig skyldiga till krigsförbrytelser och andra illdåd under kriget. Alla staters suveränitet och jämlika ställning hotas om vi inte besvarar Rysslands aggression med beslutsamhet. Vi stöder de pågående insatserna för ansvarsutkrävande och noterar med intresse diskussionerna om att inrätta en internationell tribunal för aggressionsbrott, dvs. det brott som ligger till grund för alla andra illdåd som har begåtts i samband med aggressionen i Ukraina.

Vi åtar oss att ge ytterligare humanitärt bistånd och att stödja Ukrainas insatser inför vintern, i synnerhet insatserna för att återställa Ukrainas energiinfrastruktur. Samtidigt kommer vi att fortsätta arbeta för att stödja återuppbyggnaden av infrastruktur som förstörts i Ukraina. Vi uppmanar världssamfundet att stödja återuppbyggnaden av Ukraina, bland annat genom att undersöka hur detta skulle kunna göras med medel från Ryssland. Vi erinrar om FN:s generalförsamlings resolution 2022 ES-11/6 av den 14 november 2022 om främjande av gottgörelse och kompensation för aggression mot Ukraina, där det slås fast att det behövs en internationell mekanism för gottgörelse för de skador och förluster som Ryska federationens handlingar i och mot Ukraina i strid med internationell rätt har orsakat.

Ett starkt, självständigt och välmående Ukraina är avgörande för den framtida europeiska säkerheten. Den ukrainska befolkningen har gjort exempellösa uppoffringar för sitt europeiska vägval. Vi bekräftar vårt gemensamma engagemang och orubbliga stöd för Ukrainas europeiska integration och lovordar Ukrainas beslutsamhet att säkerställa att det görs framsteg med reformer som krävs för att komma vidare i EU-anslutningsprocessen. Vi kommer att försöka hitta sätt att stärka vårt partnerskap med Ukraina i landets arbete för sin euroatlantiska strävan. Vi upprepar att varje land har den suveräna rätten att välja sina egna säkerhetsarrangemang.

Vi kommer att arbeta konsekvent för att bidra till att spannmålsinitiativet för Svarta havet och spannmålsprogrammet ”New Grain from Ukraine” fungerar väl och byggs ut ytterligare så att behövande länder får hjälp.

Vi uttrycker vår beredvillighet att stödja företag att investera i Ukraina och stöder en fortsättning på de nuvarande åtgärderna för handelsliberalisering för Ukraina. Vi står redo att stärka vårt handelsrelaterade stöd ytterligare.

Vi är eniga om behovet av att intensifiera samarbetet inom cybersäkerhet, digitalisering och bekämpning av desinformation och av olika typer av hybridhot.

Detta ingår i vårt gemensamma ansvar för att säkerställa att rättvisa, mänskliga rättigheter och internationell rätt ska råda. Vi kommer att fortsätta vårt nära samarbete när det gäller att säkerställa ett kraftfullt politiskt, ekonomiskt och militärt stöd till Ukraina så länge som det krävs. Vi upprepar vårt krav att Ryska federationen omedelbart ska upphöra med sin militära aggression mot Ukraina och omedelbart och ovillkorligen helt dra tillbaka sina soldater och sin försvarsmateriel från Ukrainas territorium.