Artikel

1325-konsultationer i Palestina och Demokratiska republiken Kongo

Publicerad

Som en del av processen att se över Sveriges nationella handlingsplan för genomförande av FN:s säkerhetsråds resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet genomför Utrikesdepartementet nu konsultationer med relevanta aktörer i konfliktländer och före detta konfliktländer.

Syftet med dessa konsultationer är att lyssna på vad lokala berörda parter har att säga och att få en bättre förståelse för vad ett land som Sverige kan göra för att ytterligare bidra till genomförandet av 1325-agendan.

Palestina var först ut bland de länder som valts ut för dessa konsultationer. Den 7 maj hölls möten med aktörer från olika sektorer i det palestinska samhället, inklusive organisationer i det civila samhället och företrädare för staten. Dessa konsultationer hölls i Ramallah på Västbanken och arrangerades av Sveriges generalkonsulat i Jerusalem i samarbete med den ideella organisationen Kvinna till Kvinna.

Konsultationer i Demokratiska republiken Kongo genomförs 18-23 maj inom ramarna för en regional resa "i 1325:s fotspår" i östra DR Kongo och Rwanda. Resan arrangeras av ambassaderna i Kinshasa och Kigali.

Under de kommande månaderna kommer liknande konsultationer att hållas i Afghanistan, Liberia och Colombia.

Fakta: Resolution 1325

FN:s säkerhetsråd antog år 2000 resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet. Säkerhetsrådet konstaterade att det var nödvändigt för internationell fred och säkerhet att uppmärksamma och vidta åtgärder för att förhindra de negativa konsekvenser väpnad konflikt har på kvinnor, och för att öka kvinnors deltagande och inflytande i konfliktlösning, fredsbevarande och fredsbyggande. Sex efterföljande resolutioner har antagits sedan dess och tillsammans utgör de sju resolutionerna den internationella agendan för kvinnor, fred och säkerhet.

Att verka för att resolution 1325 och efterföljande resolutioner efterlevs är en prioriterad fråga för Sverige. Sverige har en nationell handlingsplan för genomförande av resolution 1325 sedan 2006. En ny handlingsplan utarbetas för närvarande och träder i kraft i början av 2016.