Artikel

EU-kommissionens rekommendation om Sveriges ekonomi

Publicerad Uppdaterad

EU-kommissionen har i dag presenterat årets landsspecifika rekommendationer till EU:s medlemsstater och till euroområdet.

Sverige får i år en rekommendation som tar sikte på åtgärder för att minska hushållens skuldsättning och det bristande utbudet av bostäder. 2014 fick Sverige fyra rekommendationer.

- Regeringen välkomnar att rekommendationer ges som del av den europeiska terminen. Regeringen delar kommissionens bedömning att det finns makroekonomiska risker kopplade till hushållens skuldsättning samt att det bristande utbudet av bostäder utgör en viktig utmaning. Detta är områden som regeringen noga följer, säger finansminister Magdalena Andersson.

Rekommendationerna kommer nu att behandlas i rådsstrukturen inför Europeiska rådets möte i juni. Formellt fastställs rekommendationerna av Ekofin-rådet i mitten på juli. Det är upp till de enskilda medlemsstaterna att avgöra vilka åtgärder som vidtas i den nationella politiken.

Fakta: Landsspecifika rekommendationer

Rekommendationerna ingår i EU:s ekonomisk-politiska samordning, den så kallade europeiska terminen, och ska uppmuntra till en ansvarsfull ekonomisk politik i medlemsstaterna. I de landsspecifika rekommendationerna identifierar kommissionen vad de ser som huvudsakliga utmaningar för medlemsstaterna under de närmaste 12-18 månaderna.

Kommissionen grundar sina rekommendationer på en analys av medlemsstaternas nationella reformprogram och stabilitets- eller konvergensprogram som lämnades in i april. Dessutom utgör kommissionens landrapporter som presenterades i slutet på februari ett analytiskt underlag till rekommendationerna.

Läs mer om rekommendationerna på EU-kommissionens webbplats