Kommunikationssatsning om ekosystemtjänster

Publicerad

Naturvårdsverket har i uppdrag av regeringen att genomföra en treårig satsning på kommunikation om ekosystemtjänster, de tjänster som naturen ger oss människor. Målet är att höja medvetandegraden och förståelsen för ekosystem och för de värden som ekosystemen ger till oss människor.

Naturens ekosystemtjänster är centrala för människors hälsa, välfärd och överlevnad. Regeringen vill därför säkra ekosystemtjänsterna för framtiden. För att vi ska få långsiktigt hållbara lösningar måste detta vägas in i viktiga beslut och i samhällsplanering. För att nå ett stort antal av miljökvalitetsmålen behövs en ökad medvetenhet om biologisk mångfald och ekosystemtjänster och deras betydelse för välfärden.

Strategisk kommunikation är ett viktigt verktyg i arbetet med att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen. Uppdraget till Naturvårdsverket om en kommunikationssatsning om ekosystemtjänster aviserades i propositionen "En svensk strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster".

Naturvårdsverket ska i regeringsuppdraget arbeta med målgruppsanpassad och kunskapsuppbyggande kommunikation, i samarbete med bland annat ett tiotal andra centrala myndigheter.

Uppdraget pågår under åren 2014-2017 och ska redovisas till Miljö- och energidepartementet senast den 31 januari 2018.

Regeringsuppdrag M2014/1903/Nm Uppdrag om kommunikationssatsning om ekosystemtjänster

Prop 2013/14:141 En svensk strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster

Berörda miljökvalitetsmål

De sju naturtypsanknutna miljökvalitetsmålen är centrala för att säkra biologisk mångfald och ekosystemtjänster:
- Levande sjöar och vattendrag
- Hav i balans samt levande kust och skärgård
- Myllrande våtmarker
- Levande skogar
- Ett rikt odlingslandskap
- Storslagen fjällmiljö
- Ett rikt växt- och djurliv

Inom miljömålssystemet har regeringen beslutat om tio etappmål för biologisk mångfald och ekosystemtjänster.