Artikel från Miljödepartementet

Regeländringar beslutade den 17 september 2015

Publicerad

Anpassning till EU-regler om statligt stöd för avhjälpande av föroreningsskador

Regeringen har beslutat att den svenska förordningen om avhjälpande för föroreningsskador och statsbidrag för sådant avhjälpande ska anpassas till kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget.

Anpassningen innebär:
– Rubriken till förordningen om avhjälpande ändras på så sätt att ordet ”statsbidrag” byts ut mot ”statligt stöd”.
– Det förtydligas att stöd endast får ges om det är i enlighet med de villkor som anges i EU-förordningen.
– Stöd får inte ges till företag som är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av kommissionen som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

– Beslut att inte ge stöd till företag som är föremål för betalningskrav på grund av beslut från kommissionen får överklagas.
– Naturvårdsverket ska föra ett särskilt register som krävs enligt EU-förordningen.

En följdändring görs i förordningen med instruktion för Naturvårdsverket genom att hänvisningen till förordningen om avhjälpande anpassas till den ändrade rubriken.

Referenser

  • kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget
  • förordningen (2004:100) om avhjälpande av föroreningsskador och statsbidrag för sådant avhjälpande
  • förordningen (2012:989) med instruktion för Naturvårdsverket

Mer information

Författningarna blir offentliga när de kommer ut från trycket i Svensk författningssamling. Det beräknas ske tisdagen den 29 september 2015.

Kontaktperson:

Pia-Maria Lindroos 08-405 21 51