Artikel från Utrikesdepartementet

Kvinnors deltagande avgörande för hållbar fred

Publicerad Uppdaterad

I FN-högkvarteret i New York presenterades i mitten av oktober 2015 global studie som sett över genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet. Studien visar bland annat att kvinnors deltagande bidrar till att fredsavtal sluts och att freden blir mer hållbar. Men fortfarande exkluderas kvinnor alltför ofta, vilket utgör ett hot mot fred och säkerhet samt hållbar utveckling på flera håll i världen. Därför arbetar Sverige aktivt för att främja agendan för kvinnor, fred och säkerhet.

 • #MoreWomenMorePeace - för kvinnor, fred och säkerhet.

  #MoreWomenMorePeace - för kvinnor, fred och säkerhet.

  Foto: UN Photo/Loey Felipe

 • #MoreWomenMorePeace - för kvinnor, fred och säkerhet.

  #MoreWomenMorePeace - för kvinnor, fred och säkerhet.

  Foto: UN Photo/Loey Felipe

År 2000 antog FN:s säkerhetsråd resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet.

Detta skedde efter aktivt påverkansarbete från bland annat civilsamhället. Säkerhetsrådet konstaterade att det var nödvändigt för internationell fred och säkerhet att öka kvinnors deltagande och inflytande i konfliktlösning, fredsbevarande och fredsbyggande, samt att uppmärksamma och vidta åtgärder för att förhindra de negativa konsekvenser väpnad konflikt har för kvinnor.

Sju efterföljande resolutioner har antagits sedan dess och tillsammans utgör de åtta resolutionerna den internationella agendan för kvinnor, fred och säkerhet.  Den 13 oktober i år antog säkerhetsrådet enhälligt resolution 2242 (2015). Resolutionen fick 72 medförslagsställare, däribland Sverige, vilket är det största antal någon resolution i ämnet fått. Resolutionen syftar till att förbättra genomförandet av 1325 och efterföljande resolutioner.  

Globala studien: stora utmaningar kvarstår

Den globala studie som på uppdrag av FN:s generalsekreterare sett över genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet visar att kvinnors deltagande bidrar till att fredsavtal sluts och att freden blir mer hållbar. På samma sätt bidrar kvinnors deltagande till att humanitära insatser blir mer effektiva och den ekonomiska återhämtningen påskyndas.

Studien pekar på att vissa framsteg har skett de senaste 15 åren, såsom ett ökat antal referenser till kvinnor och jämställdhet i fredsavtal och förbättrat normativt ramverk kring konfliktrelaterat sexuellt våld.

Studien ger även en klar bild över de utmaningar som kvarstår och lyfter fram flera rekommendationer.

Bland annat betonas:

 • behov av adekvat finansiering
 • vikten av att stärka nationella rättssystem för att lagföra förövare av sexuellt och könsbaserat våld
 • mer fokus på övergångsrättvisa med jämställdhetsperspektiv
 • mer resurser till konfliktförebyggande arbete
 • att arbetet för att motverka våldsam extremism ska ha ett jämställdhetsperspektiv

Den tydligaste rekommendationen och slutsatsen är att kvinnors deltagande är avgörande för effektiva, framgångsrika och hållbara fredsprocesser. 

Sveriges arbete inom agendan för kvinnor, fred och säkerhet

Att verka för att resolution 1325 och efterföljande resolutioner genomförs utgör ett led i den feministiska utrikespolitiken och är en högt prioriterad fråga för Sverige.  Resolution 1325 ska vara en integrerad och naturlig del av både det dagliga och det långsiktiga strategiska arbetet för fred och säkerhet. Ett ökat deltagande av kvinnor och ett jämställdhetsperspektiv ska säkerställas och genomföras i de områden som omfattas av resolutionen. Genomförandet av resolution 1325 bidrar till att nå målsättningarna för såväl utrikes-, säkerhets-, utvecklings- och försvarspolitiken som jämställdhetspolitiken.

Sedan 2006 har Sverige en nationell handlingsplan för genomförande av resolution 1325. Dessutom verkar Sverige aktivt för att ett jämställdhetsperspektiv integreras i all internationell verksamhet i konflikt- och postkonfliktländer. Sveriges tredje nationella handlingsplan utarbetades efter breda konsultationer med berörda aktörer i Sverige och följande fem konflikt- och postkonfliktländer; Afghanistan, Colombia, DR Kongo, Liberia och Palestina. Den nya handlingsplanen trädde i kraft i maj 2016.

Att öka kvinnors deltagande i konfliktförebyggande, fredsbevarande och fredsbyggande är en för Sverige prioriterad fråga. Som ett led i detta har Sverige tagit initiativ till ett nätverk av kvinnliga medlare som inom två år ska vara redo att bistå fredsförhandlingar. Parallellt medverkar Sverige i att forma ett nordiskt nätverk av kvinnliga medlare.

Sverige verkar också aktivt för att lyfta upp 1325-relaterade frågor på dagordningen inom regionala och multilaterala organisationer.

Sverige har under året arbetat för att EU ska inrätta en senior jämställdhetsrådgivarbefattning inom EEAS och välkomnar att en sådan tjänst nu nyligen har etablerats. Sverige kommer fortsatt verka för att fullt ut integrera ett jämställdhetsperspektiv i EU:s civila och militära krishanteringsinsatser, samt för att stärka EU:s jämställdhetsexpertis i såväl institutioner som i fält. Sverige verkar också för att FN ska stärka sin kompetens på området och bättre integrera jämställdhet i alla sin verksamhet – på strategisk, taktisk och operativ nivå.

All svensk personal som deltar i internationella insatser ges en insatsförberedande utbildning med en 1325- och/eller jämställdhetskomponent. Därtill sekonderar Sverige i genomsnitt tre genderrådgivare per år till internationella civila krishanteringsinsatser. Folke Bernadotteakademin genomför utbildning för jämställdhetsrådgivare och inom 1325 till svensk och internationell personal som deltar i civila krishanteringsinsatser

Sverige har ett omfattande internationellt utvecklingssamarbete där jämställdhet och kvinnors rättigheter och deltagande är en tydlig prioritering. 2014 var Sverige den största givaren till UN Women med 35 MUSD. Sverige är också bland de största givarna till UN Action Against Sexual Violence in Conflict, och har ett omfattande stöd till kvinnoorganisationer som verkar för fred i konfliktdrabbade länder.