Rapport från Utrikesdepartementet

Sveriges nationella handlingsplan för genomförande av FN:s säkerhetsrådsresolutioner om kvinnor, fred och säkerhet 2016–2020

Publicerad Uppdaterad

Den 31 oktober 2000, antog FN:s säkerhetsråd resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet. Sju efterföljande resolutioner har antagits sedan dess och tillsammans utgör de åtta resolutionerna den internationella agendan för kvinnor, fred och säkerhet. Det här är Sveriges tredje nationella handlingsplan för kvinnor, fred och säkerhet.

Ladda ner:

Regeringen har antagit en ny nationell handlingsplan för genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolutioner om kvinnor, fred och säkerhet. Detta är Sveriges tredje handlingsplan för kvinnor, fred och säkerhet och omfattar tidsperioden 2016-2020. Sverige vill med den nya handlingsplanen flytta fram positionerna och konkretisera den feministiska utrikespolitiken genom att stärka kvinnor som aktörer för fred och säkerhet.

För att säkerställa att handlingsplanen bygger på förutsättningar och behov i konfliktdrabbade länder har konsultationer genomförts i fem konflikt- och postkonfliktländer. Handlingsplanen identifierar även tolv särskilt prioriterade länder för genomförandet vilket möjliggör kontextspecifika aktiviteter och stärka partnerskap.

En referensgrupp bestående av representanter från svenska myndigheter och civilsamhällesorganisationer har under Utrikesdepartementets ledning medverkat vid utformningen av handlingsplanen och kommer fortsatt att bidra till genomförande och uppföljning av handlingsplanen.

Handlingsplanens tematiska fokus är på kvinnors inflytande och meningsfulla deltagande i fredsprocesser, konfliktförebyggande, förbättrat skydd från våld, samt att ett genusperspektiv ska integreras i allt arbete för fred och säkerhet.

Genvägar

Här listas alla rapporter om Sveriges arbete med den nationella handlingsplanen för genomförande av FN:s säkerhetsrådsresolution om kvinnor, fred och säkerhet.