Rapport från Utrikesdepartementet

Sveriges arbete med kvinnor, fred och säkerhet 2019

Publicerad

Tredje rapporten från arbetet med Sveriges nationella handlingsplanen för genomförande av FN:s säkerhetsrådsresolution för kvinnor, fred och säkerhet 2016-2020.

Ladda ner:

Sverige antog sin tredje nationella handlingsplan år 2016. Arbetet med att genomföra handlingsplanen har innefattat ett stort antal insatser i ett trettiotal länder, däribland Ukraina, Myanmar och Somalia. Sverige har fortsatt konsekvent arbetat för bättre integrering av agendan för kvinnor, fred och säkerhet i FN:s säkerhetsråd liksom i EU och OSSE.

I rapporten görs en tillbakablick på de tjugo år som gått sedan resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet antogs i FN:s säkerhetsråd. Rapporten redogör för milstolpar i Sveriges genomförande av agendan, och lyfter särskilt det breda samarbetet med partners och multilaterala organisationer, till vilket Sverige bidrar med konkreta insatser i fält och utsända jämställdhetsexperter. Rapporten visar att agendan nu är etablerad för alla svenska myndigheter och organisationer som arbetar med internationell fred och säkerhet. Svenska myndigheter som exempelvis Sida, FBA, MSB och Polismyndigheten har genomfört omfattande arbete med utbildnings- och kapacitetsstärkande insatser för både civila och militära aktörer, såväl internt inom myndigheterna och externt gentemot partners. Den totala summa som har rapporterats för aktiviteter kopplade till handlingsplanen under 2019 är cirka 1, 026 miljarder kronor, en ökning med cirka 7,2 procent jämfört med 2018.

Några områden för framtida utveckling som presenteras i rapporten är vikten av att öka civilsamhällets utrymme i den utrikespolitiska dialogen, stärka organisatorisk förankring samt öka samverkan mellan olika aktörer.