Artikel från Näringsdepartementet

Allmänna rådet diskuterar klimatsnål ekonomi

Publicerad

När EU:s sammanhållningspolitik ska diskuteras på Allmänna rådet den 18 november har ordförandeskapet valt att samlat diskutera tre övergripande frågor kopplade till de Europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI-fonderna). Elisabeth Backteman, statssekreterare vid Näringsdepartementet, deltar vid mötet som hålls i Bryssel.

Övergången till en klimatsnål ekonomi

Ett av målen i Europa 2020-strategin är övergången till en koldioxidsnål ekonomi. När målet sattes fastställde EU även en budgetnivå för att uppnå målet. För de svenska regionerna har det fastställts att minst 20 procent av medlen ska användas till övergången till en mer klimatsnål ekonomi. Regeringen anser att det är viktigt att visa på de möjligheter som finns för att ESI-fonderna ska bidra till en koldioxidsnål ekonomi. Därför är det viktigt att följa utvecklingen så att konkreta resultat kan redovisas.

Strukturfondernas bidrag till gränsöverskridande samarbete

För att utveckla samarbetet över nationsgränserna har Interreg-programmen skapats. Medlen som kommer från ESI-fonderna bidrar till att unionen fungerar bättre i gränsregioner och till att sprida erfarenheter mellan medlemsländerna. För regeringen är det viktigt att lyfta fram gränsöverskridande insatser som ger ett genuint mervärde för unionen.

Förenkling av insatserna som görs via ESI-fonderna

I dagsläget är insatserna som görs via ESI-fonderna en delad förvaltning  mellan EU-kommissionen och medlemsstaterna. Det gör att det för närvarande finns ett omfattande och komplext regelverk på EU-nivå som tillämpas av nationella genomförandeorganisationer.

Ordförandeskapet vill diskutera möjliga förenklingar av administrationen av fonderna. Regeringen är positiv till förenklingsambitionen men anser att det likväl är viktigt att säkerställa att medlen används på korrekt sätt.

Producerat av EU-representationen

Kontakt

Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen
Sveriges representation i Bryssel
Telefon +32 2 289 56 11
Fax +32 2 289 56 00
Besöksadress Square de Meeûs 30, 1000 Brussels
e-post till Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen

Kommenterad dagordning