Artikel från Näringsdepartementet

Anpassade krav för tillfälliga anläggningsboenden

Publicerad

Det ska bli lättare att etablera sådana anläggningsboenden för asylsökande som ska användas under en begränsad tid. Det blir följden av en ändring i plan- och byggförordningen som regeringen beslutade den 10 december 2015.

Ett stort antal asylsökande har under året sökt sig till Sverige. Enligt Migrationsverkets prognos kan antalet under 2015 komma att uppgå till ca 170 000 personer. För att möta behoven av det ökade antalet asylsökande behöver det bli enklare att etablera nya anläggningsboenden.

I plan- och bygglagen och plan- och byggförordningen finns krav på hur byggnader ska utformas och vilka tekniska egenskaper som byggnaderna ska ha. Normalt ska de krav som gäller vid nybyggnad vara uppfyllda när ett nytt anläggningsboende etableras i en befintlig byggnad. Detta kan göra etableringen omständlig och kostsam, särskilt om det är en befintlig byggnad som ska användas som anläggningsboende endast under viss tid.

Regeringen har därför beslutat att begränsa kraven på tillfälliga anläggningsboenden för att få fram fler boenden till personer som söker asyl. Ändringen träder i kraft den 1 januari 2016.

Vad innebär ändringarna?

Det handlar till exempel om begränsningar i krav gällande hushållning med energi, vatten och avfall. Ett tillfälligt anläggningsboende behöver inte heller vara försett med hiss. De tekniska kraven gällande exempelvis brand, säkerhet, hygien och miljö ska också anpassas i den utsträckning som är lämplig i förhållande till åtgärdens art, omfattning och varaktighet. Att även brandskyddskrav ska anpassas är en skillnad mot det förslag, promemorian "Anpassade krav för tillfälliga anläggningsboenden", som tidigare remitterades. Anpassningar får emellertid inte medföra en oacceptabel risk för människors hälsa och säkerhet.

Regeringen har beslutat att Boverket skyndsamt ska ta fram vägledning och föreskrifter till de nya bestämmelserna. Sådana anpassningar och avsteg som ska ske kommer att framgå av föreskrifterna. Boverket ska i genomförandet involvera andra berörda myndigheter.

Ändringarna gäller tillfälliga anläggningsboenden som används under en begränsad tid

Ändringen i plan- och byggförordningen gäller enbart tillfälliga anläggningsboenden för asylsökande som drivs av eller på uppdrag av Migrationsverket under en begränsad tid.

Vad som avses med "under begränsad tid" har inte preciserats i förordningen, men avsikten är att de anpassade kraven främst ska tillämpas på sådana anläggningsboenden som kommer till stånd med ett så kallat tidsbegränsat bygglov. Uttrycket "under en begränsad" tid avser den tid som byggnaden används som anläggningsboende.

Boenden för ensamkommande barn berörs inte av denna ändring eftersom de drivs av kommunen. Ordinarie krav gäller om anläggningsboendet är tänkt att användas under en längre tid.

Anpassningar och avsteg är obligatoriska

Av de nya bestämmelserna framgår att kraven ska anpassas när det är fråga om ett tillfälligt anläggningsboende. Det finns ingen möjlighet för byggnadsnämnden att kräva att ordinarie krav på tekniska egenskaper ska tillämpas fullt ut. Ett enhetligt regelverk ska gälla över hela landet. En byggherre kan dock själv välja att bygga med högre standard än vad som följer av kraven.

Andra regler kan begränsa vilka tekniska lösningar som är möjliga i praktiken

De egenskaper som regleras i plan- och byggförordningen regleras i vissa fall även i andra bestämmelser. Det utrymme som plan- och byggförordningen nu ger byggherren att i vissa fall utforma ett tillfälligt anläggningsboende med en annan standard än tidigare kommer inte i alla delar att vara samordnade med andra regler. Byggherrens möjligheter att bygga med en annan standard kan därmed i praktiken komma att begränsas av regler som inte omfattas av byggnadsnämndens prövning. Brandskyddskraven har till exempel beröringspunkter med de krav som följer av lagen om skydd mot olyckor. Kraven på skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö respektive skydd mot buller har beröringspunkter med miljöbalken. Kraven på hissar har beröringspunkter med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om krav på arbetsmiljön.

Det är byggherren som har ansvaret för att ett tillfälligt anläggningsboende uppfyller kraven i det samlade regelverket.

De nya bestämmelserna kan även tillämpas i pågående ärenden

Det finns inte några övergångsbestämmelser kopplade till de anpassade kraven. Bestämmelserna kan tillämpas direkt i redan pågående men ännu inte beslutade ärenden från och med den 1 januari 2016. De kan även få betydelse för prövningen av tillsynsärenden.

De anpassade kraven är inte direkt kopplade till tidsbegränsade bygglov

Det är inte nödvändigt att anläggningsboendet etableras med stöd av ett tidsbegränsat bygglov för att de anpassade kraven ska vara tillämpliga – anläggningsboendet kan även komma till stånd med stöd av ett "permanent" bygglov. De anpassade kraven gäller såväl vid ändring som vid nybyggnad.

Ett tidsbegränsat bygglov får endast användas om det är fråga om en åtgärd som uppfyller något eller några, men inte alla, av de krav som normalt gäller för att ge bygglov (9 kap. 33 § plan- och bygglagen). För en åtgärd som uppfyller alla krav kan ett tidsbegränsat lov inte komma i fråga, även om etableringen är tänkt att ske under en begränsad tid. Av den anledningen vore det olämpligt om de nya anpassade kraven på byggnadens tekniska egenskaper inte skulle kunna användas när det är fråga om anläggningsboenden som uppfyller alla krav för att "permanent" lov ska ges (vilket även omfattar andra krav än de krav som avser byggnadens tekniska egenskaper).

Eftersom de anpassade kraven endast är tillämpliga när det är frågan om ett anläggningsboende som bedrivs under en begränsad tid finns det risk för att byggnadsnämnden behöver gripa in med tillsyn om verksamheten fortsätter mera varaktigt.

Regeringen följer utvecklingen

Regeringen följer utvecklingen noga för att säkerställa att plan- och byggreglerna är ändamålsenligt utformade, bland annat när det gäller boenden för ensamkommande barn och samordningen med andra regelverk.