Remiss av promemorian Åtgärder för en jämnare fördelning av boendet för vissa skyddsbehövande (utkast till lagrådsremiss) Diarienummer: Ju2022/01303

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av remissinstansernas yttranden som inkommit till Justitiedepartementet gällande utkastet till lagråds­remiss Åtgärder för en jämnare fördelning av boendet för vissa skydds­behövande. Övriga yttranden finns tillgängliga i departementet.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Justitie­departe­mentet senast den 29 april 2022.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.