Artikel från Justitiedepartementet

Nya lagar inom Justitiedepartementets områden den 1 juli 2022

Publicerad

Under året har regeringen föreslagit ett flertal lagändringar inom Justitiedepartementets ansvarsområden. Förslagen har behandlats i riksdagen och träder i kraft vid halvårsskiftet 2022. Ett urval av dem presenteras här.

Möjlighet till tillträdesförbud till badanläggningar och bibliotek införs

Det införs en möjlighet att besluta om tillträdesförbud till badanläggningar och bibliotek. Ett sådant tillträdesförbud ska grundas på en bedömning av risken för brott och allvarliga trakasserier samt, för bibliotekens del, risken för vissa ordningsstörningar. Regleringen tas in i den lag som reglerar tillträdesförbud till butik. Samtidigt byter lagen namn till lagen om tillträdesförbud till butiker, badanläggningar och bibliotek.

SFS: 2022:406–409

Prop. 2021/22:108 Tillträdesförbud till badanläggningar och bibliotek

Ett modernare straffrättsligt skydd mot hemfridsbrott och olaga intrång

Straffbestämmelserna om hemfridsbrott och olaga intrång moderniseras och det klargörs att tillämpningsområdet för olaga intrång även omfattar gårdsplaner. Maximistraffet för brott av normalgraden skärps från böter till fängelse i högst ett år. De grova svårhetsgraderna av brotten ska betecknas grovt hemfridsbrott respektive grovt olaga intrång.

Straffskalan för dessa brott ändras från fängelse i högst två år till fängelse i lägst sex månader och högst tre år. I lagen införs också omständigheter som särskilt ska beaktas vid bedömningen av om ett brott är grovt. Vidare straffbeläggs försök, förberedelse och stämpling till grovt hemfridsbrott och grovt olaga intrång.

SFS: 2022:661

Prop. 2021/22:194 Ett modernare straffrättsligt skydd mot hemfridsbrott och olaga intrång

Straff för knivbrott skärps

Maximistraffet för uppsåtliga knivbrott av normalgraden skärps till fängelse i ett år. För grovt knivbrott skärps straffet till fängelse i lägst sex månader och högst två år. Vidare ska fler knivbrott än tidigare bedömas som grova. Det kan exempelvis handla om att kniven har innehafts i en kriminell miljö, på en nattklubb eller på en skola. Det kan också handla om att kniven har innehafts på en brottsutsatt plats eller att det har varit fråga om en särskilt farlig kniv, exempelvis en springstilett.

SFS: 2022:608

Prop. 2021/22:192 Skärpta straff för knivbrott

Skärpt straff för gravfridsbrott

För att bättre återspegla brottslighetens allvar införs ett nytt grovt gravfridsbrott med ett straff på fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. I lagen införs också omständigheter som särskilt ska beaktas vid bedömningen av om ett brott är grovt. Det kan till exempel handla om att ett lik stympats, bränts eller gömts undan för att det inte ska upptäckas. Det kan också handla om vandalisering av begravningsplatser.

SFS: 2022:607

Prop. 2021/22:195 Skärpt straff för gravfridsbrott  

Den straffrättsliga terrorismlagstiftningen samlas i en lag

Den nya lagen ersätter de tidigare lagarna på området och reglerar straffansvar för terroristbrott och andra brott kopplade till terrorism. Terroristbrottet förändras genom att uppräkningen av brott som kan utgöra terroristbrott tas bort. I stället kan alla uppsåtliga brott och straffbelagda försök till brott betraktas som terroristbrott, om övriga förutsättningar är uppfyllda.

I övrigt förenklas och kompletteras straffbestämmelserna. Straffet skärps för de flesta av de brott som förs in i den nya lagen. Domsrätten utvidgas så att svensk domstol ska kunna döma över samtliga brott i lagen oavsett vem som har begått brottet och var det har begåtts.

Den nya lagen syftar till att göra den straffrättsliga terrorismlagstiftningen mer ändamålsenlig, effektiv och överskådlig.

SFS: 2022:666–699

Prop. 2021/22:133 En samlad straffrättslig terrorismlagstiftning 

En stärkt rättsprocess för att bryta tystnadskulturen

För att stärka skyddet för vittnen och få fler personer i kriminella nätverk att samarbeta med myndigheter införs flera lagändringar. De innebär bland annat att den som medverkar i utredningen av någon annans brott ska kunna få ett lindrigare straff samtidigt som straffet för olika former av falska anklagelser skärps.

Sekretess ska gälla för uppgift om var den befinner sig som deltar i ett sammanträde inför rätten genom ljudöverföring eller ljud- och bildöverföring. Övergrepp i rättssak och grova fall av mened och skyddande av brottsling ska kunna leda till betydligt strängare straff.

SFS: 2022:791–793

Prop. 2021/22:186 En stärkt rättsprocess och en ökad lagföring

Åtgärder för en jämnare fördelning av boende för vissa skyddsbehövande

Migrationsverket ska få anvisa en kommun att ordna boendet för personer med uppehållstillstånd med tillfälligt skydd, och kommunerna ges befogenhet att anordna boenden för dessa personer. Ändringarna ska åstadkomma en jämnare fördelning över landet av boendeplatser för skyddsbehövande som kommer till Sverige med stöd av EU:s massflyktsdirektiv. Lagens bestämmelser ska gälla redan från den tidpunkt då utlänningen ansöker om tillfälligt skydd.

SFS: 2022:1006

Prop. 2021/22:250 Åtgärder för en jämnare fördelning av boende för vissa skyddsbehövande

Nytt regelverk för de som utgör kvalificerade hot mot Sveriges säkerhet införs

Den nya regleringen innebär bland annat utvidgade möjligheter att utvisa utlänningar som utgör kvalificerade hot mot Sveriges säkerhet, att fler tvångsmedel ska få användas, att kraven för att få ett tillstånd till hemliga tvångsmedel sänks och att straffen skärps för flera av brotten i den nya lagen.

Ändringarna syftar till en mer ändamålsenlig, effektiv och överskådlig reglering när det gäller de utlänningar som utgör kvalificerade hot mot Sveriges säkerhet.

SFS: 2022:700–721

Prop. 2021/22:131 Nytt regelverk för kvalificerade säkerhetsärenden

Lättnader i tillståndsplikten för ljuddämpare

Ljuddämpare ska inte längre jämställas med skjutvapen, utan i stället regleras på i princip samma sätt som ammunition. Det innebär att jägare och sportskyttar inte behöver ansöka om separat tillstånd för ljuddämpare som passar till deras vapen. Förslaget innebär att legala vapeninnehavare får en minskad administration samtidigt som en hög skyddsnivå kan bibehållas.

SFS: 2022:132 och 2022:455

Prop. 2021/22:46 Lättnader i tillståndsplikten för ljuddämpare  

Effektivare bevisupptagning inom EU

Den omarbetade EU-förordningen innebär bland annat att medlemsstaterna ska kommunicera elektroniskt med varandra via ett decentraliserat it-system från det att it-systemet kan tas i bruk år 2025. När muntlig bevisning ska tas upp direkt av en medlemsstat ska videokonferens eller liknande teknik som huvudregel användas. Syftet är att effektivisera samarbetet mellan medlemsstater.

EU-förordningen blir direkt tillämplig i Sverige, men medför följdändringar i tre lagar som innebär att hänvisningar till den tidigare förordningen om bevisupptagning ändras till att avse den nya förordningen om bevisupptagning. Vissa kompletterande bestämmelser som tidigare fanns i ett tillkännagivande tas i stället in i en ny förordning som bland annat reglerar tillåtna medel för kommunikation och att Regeringskansliet ska vara centralt organ för samarbetet.

SFS: 2022:622–625

Prop. 2021/22:142 Effektivare bevisupptagning inom EU 

Effektivare delgivning inom EU införs

EU-förordningen innebär bland annat att medlemsstaterna ska kommunicera elektroniskt med varandra via ett decentraliserat it-system från det att it-systemet kan tas i bruk år 2025. Vidare införs en möjlighet att delge handlingar till en delgivningsmottagare i en annan medlemsstat på elektronisk väg. Syftet är att effektivisera samarbetet mellan medlemsstaterna.

EU-förordningen blir direkt tillämplig i Sverige. Förordningsändringarna innebär bland annat att svenska myndigheter kan nyttja möjligheten till elektronisk delgivning.

SFS: 2022:627

Ds 2021:21 Nya regler för delgivning och bevisupptagning inom EU 

Samfällighetsföreningar får själva ändra andelstalen i gemensamhetsanläggningar

Fastigheterna i en samfällighetsförening som förvaltar en gemensamhetsanläggning har andelstal som reglerar fastigheternas ansvar för anläggningens kostnader. När förhållandena i föreningen förändras kan också andelstalen behöva ändras, vilket normalt sker genom lantmäteriförrättning.

Ändringarna innebär att samfällighetsföreningar själva får ändra andelstalen i gemensamhetsanläggningar genom ett beslut på en föreningsstämma. Två tredjedelar av de som röstar på stämman ska vara för ändringen för att den ska gå igenom. Ändringen ska gälla på samma sätt som en förrättning när den godkänts av lantmäterimyndigheten. Lantmäterimyndigheten ska godkänna ändringen om den inte strider mot reglerna i anläggningslagen.

SFS: 2022:362–364

Ds 2021:8 Ändring av andelstal i gemensamhetsanläggningar 

Rätten till skadestånd för brottsoffer stärks

I syfte att påtagligt höja nivåerna på kränkningsersättning tydliggörs och stärks upprättelsefunktionen vid bestämmandet av ersättningens storlek. Vidare utvidgas rätten till kränkningsersättning för poliser och andra yrkesgrupper med särskild beredskap och det införs en ny form av ideell ersättning för efterlevande anhöriga, så kallad särskild anhörigersättning.

Möjligheterna att utmäta frihetsberövandeersättning till förmån för brottsoffer utvidgas, och fordringar som avser skadestånd på grund av brott ges företräde framför oprioriterade fordringar vid löneutmätning.

SFS: 2022:753–758

Prop. 2021/22:198 Stärkt rätt till skadestånd för brottsoffer 

Ikraftträdande: 1 juli och 10 september 2022