Proposition från Justitiedepartementet

En stärkt rättsprocess och en ökad lagföring Prop. 2021/22:186

Publicerad

För att brott ska klaras upp är det avgö­rande att den som har uppgifter att lämna vågar berätta om sina iakt­tagelser och att tyst­nads­kulturen gentemot rätts­väsen­det bryts. Sam­hället måste reagera kraft­fullt mot brott som innebär att respek­ten för rätts­processen åsido­sätts och som påver­kar möjlig­heterna att upp­rätt­hålla straff­systemets effekti­vitet.

Ladda ner:

Regeringen lämnar därför lag­förslag om bland annat följande:

 • Den som med­verkar i utred­ningen av någon annans brott ska kunna få ett lind­rigare straff sam­tidigt som straffet för olika former av falska ankla­gelser skärps.
 • Sekre­tess ska gälla för kontakt­upp­gifter till enskilda i all­män domstol. Sekre­tess ska också gälla för uppgift om var den befinner sig som deltar i ett samman­träde inför rätten genom ljud­över­föring eller ljud och bild­överföring.
 • Övergrepp i rätts­sak och grova fall av mened och skyddande av brotts­ling ska kunna leda till betydligt strängare straff.

Lag­ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

 • En stärkt rättsprocess och en ökad lagföring

  Under de senaste åren har antalet skjutningar med dödlig utgång i kriminella sammanhang ökat. Men brottsligheten är inte endast begränsad till skjutvapenvåld. Narkotikabrott, rån och utpressning är bara några exempel på brott som är vanligt förekommande i sådana sammanhang. Brott som begås inom ramen för kriminella nätverk kan av olika skäl vara särskilt svåra att utreda. Det finns därför ett behov av att överväga åtgärder med det övergripande syftet att stärka rättsprocessen och öka lagföringen.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

 • En stärkt rättsprocess och en ökad lagföring

  För att brott ska klaras upp är det avgörande att den som har upp­gifter att lämna vågar berätta om sina iakt­tagelser och att tystnads­kulturen gentemot rätts­väsendet bryts. Samhället måste reagera kraft­fullt mot brott som inne­bär att respek­ten för rätts­processen åsido­sätts och som påverkar möjlig­heterna att upp­rätthålla straff­systemets effekti­vitet.

Proposition (1 st)

 • En stärkt rättsprocess och en ökad lagföring

  För att brott ska klaras upp är det avgö­rande att den som har uppgifter att lämna vågar berätta om sina iakt­tagelser och att tyst­nads­kulturen gentemot rätts­väsen­det bryts. Sam­hället måste reagera kraft­fullt mot brott som innebär att respek­ten för rätts­processen åsido­sätts och som påver­kar möjlig­heterna att upp­rätt­hålla straff­systemets effekti­vitet.