Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

En stärkt rättsprocess och en ökad lagföring Dir. 2019:85

Publicerad

Under de senaste åren har antalet skjutningar med dödlig utgång i kriminella sammanhang ökat. Men brottsligheten är inte endast begränsad till skjutvapenvåld. Narkotikabrott, rån och utpressning är bara några exempel på brott som är vanligt förekommande i sådana sammanhang. Brott som begås inom ramen för kriminella nätverk kan av olika skäl vara särskilt svåra att utreda. Det finns därför ett behov av att överväga åtgärder med det övergripande syftet att stärka rättsprocessen och öka lagföringen.

Ladda ner:

En särskild utredare får i uppdrag att bland annat

 • analysera om det finns ett behov av och är lämpligt att införa en möjlighet till strafflindring för den som medverkar till utredning av någon annans brottslighet (så kallade kronvittnen),
 • föreslå åtgärder för att förbättra stödet till vittnen och överväga åtgärder för att stärka skyddet av vittnen,
 • analysera om det finns ett behov av och är lämpligt att införa en
  möjlighet att vittna anonymt, och
 • bedöma om straffskalorna för övergrepp i rättssak, mened och
  skyddande av brottsling bör skärpas.

Uppdraget ska redovisas senast den 21 maj 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

 • En stärkt rättsprocess och en ökad lagföring

  Under de senaste åren har antalet skjutningar med dödlig utgång i kriminella sammanhang ökat. Men brottsligheten är inte endast begränsad till skjutvapenvåld. Narkotikabrott, rån och utpressning är bara några exempel på brott som är vanligt förekommande i sådana sammanhang. Brott som begås inom ramen för kriminella nätverk kan av olika skäl vara särskilt svåra att utreda. Det finns därför ett behov av att överväga åtgärder med det övergripande syftet att stärka rättsprocessen och öka lagföringen.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

 • En stärkt rättsprocess och en ökad lagföring

  För att brott ska klaras upp är det avgörande att den som har upp­gifter att lämna vågar berätta om sina iakt­tagelser och att tystnads­kulturen gentemot rätts­väsendet bryts. Samhället måste reagera kraft­fullt mot brott som inne­bär att respek­ten för rätts­processen åsido­sätts och som påverkar möjlig­heterna att upp­rätthålla straff­systemets effekti­vitet.

Proposition (1 st)

 • En stärkt rättsprocess och en ökad lagföring

  För att brott ska klaras upp är det avgö­rande att den som har uppgifter att lämna vågar berätta om sina iakt­tagelser och att tyst­nads­kulturen gentemot rätts­väsen­det bryts. Sam­hället måste reagera kraft­fullt mot brott som innebär att respek­ten för rätts­processen åsido­sätts och som påver­kar möjlig­heterna att upp­rätt­hålla straff­systemets effekti­vitet.