Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Ett modernare och effektivare regelverk för ordningsvakter Dir. 2019:89

Publicerad Uppdaterad

En särskild utredare ska göra en översyn av regelverket för ordningsvakter. Syftet är att modernisera och effektivisera regelverket och anpassa det till dagens förhållanden. Utredaren ska också se över vissa frågor kring lämplighetsprövningen av personal hos auktoriserade bevakningsföretag.

Ladda ner:

Utredaren ska bland annat

 • analysera för vilka ändamål och vid vilka platser ordningshållning bör kunna utföras av ordningsvakter,
 • analysera på vilket sätt Polismyndigheten ska utöva kontroll och ledning över ordningsvakternas verksamhet,
 • undersöka om det finns ytterligare uppgifter i ordningshållningen som en ordningsvakt bör kunna utföra,
 • analysera hur reglerna för ordningsvakternas utbildning, när det gäller såväl omfattning som övergripande innehåll, bör utformas,
 • analysera vilka krav som ska ställas för att godkännas för anställning i auktoriserade bevakningsföretag, och
 • lämna nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 21 maj 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

 • Ett modernare och effektivare regelverk för ordningsvakter

  En särskild utredare ska göra en översyn av regelverket för ordningsvakter. Syftet är att modernisera och effektivisera regelverket och anpassa det till dagens förhållanden. Utredaren ska också se över vissa frågor kring lämplighetsprövningen av personal hos auktoriserade bevakningsföretag.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

 • En ny lag om ordningsvakter m.m.

  Ordnings­vakts­utred­ningen har haft i upp­drag att göra en översyn av regel­verket för ordnings­vakter. Upp­draget har syftat till att moderni­sera och effekti­visera regel­verket och anpassa det till dagens förhål­landen. I upp­draget har ingått att över­väga bl.a. för vilka ända­mål ord­nings­håll­ning bör kunna utföras av ordnings­vakter, på vilket sätt Polis­myndig­heten ska utöva kontroll och ledning över ordnings­vakternas verk­sam­het, om det finns ytter­ligare uppgifter i ordnings­håll­ningen som en ordnings­vakt bör kunna utföra samt hur reglerna för ordnings­vakternas utbild­ning bör utformas.

Lagrådsremiss (1 st)

 • En ny lag om ordningsvakter

  Polismyndigheten har huvudansvaret för att upprätthålla allmän ordning och säkerhet i samhället. Ordningsvakter utgör ett viktigt komplement till myndighetens arbete.

Proposition (1 st)

 • En ny lag om ordningsvakter

  Polismyndigheten har huvudansvaret för att upprätthålla allmän ordning och säkerhet i samhället. Ordningsvakter utgör ett viktigt komplement till myndighetens arbete. Regelverket för ordningsvakter behöver anpassas till dagens förhållanden.