Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

En ny lag om ordningsvakter m.m. SOU 2021:38

Publicerad

Ordnings­vakts­utred­ningen har haft i upp­drag att göra en översyn av regel­verket för ordnings­vakter. Upp­draget har syftat till att moderni­sera och effekti­visera regel­verket och anpassa det till dagens förhål­landen. I upp­draget har ingått att över­väga bl.a. för vilka ända­mål ord­nings­håll­ning bör kunna utföras av ordnings­vakter, på vilket sätt Polis­myndig­heten ska utöva kontroll och ledning över ordnings­vakternas verk­sam­het, om det finns ytter­ligare uppgifter i ordnings­håll­ningen som en ordnings­vakt bör kunna utföra samt hur reglerna för ordnings­vakternas utbild­ning bör utformas.

Ladda ner:

Utredningen har också haft i upp­drag att se över vissa frågor kring lämp­lig­hets­pröv­ningen av personal hos auktori­serade bevak­nings­företag.

En ny lag om ordningsvakter

Ordnings­vakternas roll i samhället har föränd­rats under senare år. Behovet av personer med uppgift att bistå Polis­myndig­heten i arbetet med att upp­rätt­hålla allmän ordning har ökat och ord­nings­vakter finns nu på fler platser än tidigare. Kriminal­politiska och brotts­före­byggande frågor står mer i fokus nu än tidigare när det gäller sam­hällets insatser mot brott. Det finns en större förväntan på att brott ska före­byggas. Ökade förvänt­ningar på trygghet i sam­hället gör också att det ställs högre krav på närvaro från både polismän och annan unifor­merad personal.

Allt fler kommuner har under de senaste åren mött utma­ningar när det gäller ordnings­störningar och otrygghet. Förkla­ringarna är bl.a. en föränd­rad demo­grafi och växande utan­för­skaps­områden som har lett till omfat­tande ord­nings­problem. Sam­hälls­föränd­ringarna hari sin tur ett till en ökad efter­frågan från både kom­muner, regioner och privata aktörer på att använda ordnings­vakter för att främja trygghet och före­bygga brott.

Ordningsvakter har en viktig roll i det brotts­före­byg­gande arbetet. De kan på flera sätt, t.ex. genom att ingripa i ett tidigt skede vid ord­nings­stör­ningar eller genom att rap­portera hän­delser och iakt­tagel­ser till polisen, medverka till att brott före­byggs och mot­verkas. Ordnings­vakter kan också, genom sin närvaro på platser där allmän­heten vistas, bidra till att upp­täckts­risken för brott ökar och således utföra brotts­före­byggande insatser.

Samhällets behov av att kunna använda ordnings­vakter för dessa ändamål har inte fullt ut kunnat mötas inom ramen för det gällande regel­verket. Utred­ningen föreslår därför en ny lag och förord­ning i syfte att skapa bättre förut­sättningar för en mer flexibel och ökad använd­ning av ordnings­vakter.

Det är Polis­myndig­heten som har huvud­ansvaret för att upp­rätt­hålla den all­männa ord­ningen och säker­heten. För att åstad­komma en effektiv och rätts­säker ord­nings­hållning är det viktigt att reglerna om ord­nings­vakters arbete och tjänst­görings­områden utfor­mas med beaktande av att ord­nings­vakternas verk­samhet ska ske under led­ning av Polis­myndig­heten.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

 • Ett modernare och effektivare regelverk för ordningsvakter

  En särskild utredare ska göra en översyn av regelverket för ordningsvakter. Syftet är att modernisera och effektivisera regelverket och anpassa det till dagens förhållanden. Utredaren ska också se över vissa frågor kring lämplighetsprövningen av personal hos auktoriserade bevakningsföretag.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

 • En ny lag om ordningsvakter m.m.

  Ordnings­vakts­utred­ningen har haft i upp­drag att göra en översyn av regel­verket för ordnings­vakter. Upp­draget har syftat till att moderni­sera och effekti­visera regel­verket och anpassa det till dagens förhål­landen. I upp­draget har ingått att över­väga bl.a. för vilka ända­mål ord­nings­håll­ning bör kunna utföras av ordnings­vakter, på vilket sätt Polis­myndig­heten ska utöva kontroll och ledning över ordnings­vakternas verk­sam­het, om det finns ytter­ligare uppgifter i ordnings­håll­ningen som en ordnings­vakt bör kunna utföra samt hur reglerna för ordnings­vakternas utbild­ning bör utformas.

Lagrådsremiss (1 st)

 • En ny lag om ordningsvakter

  Polismyndigheten har huvudansvaret för att upprätthålla allmän ordning och säkerhet i samhället. Ordningsvakter utgör ett viktigt komplement till myndighetens arbete.

Proposition (1 st)

 • En ny lag om ordningsvakter

  Polismyndigheten har huvudansvaret för att upprätthålla allmän ordning och säkerhet i samhället. Ordningsvakter utgör ett viktigt komplement till myndighetens arbete. Regelverket för ordningsvakter behöver anpassas till dagens förhållanden.