Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Åtgärder i gränsnära områden SOU 2021:92

Publicerad

Utredningens upp­drag har varit att över­väga om främst Polis­myndig­heten har till­gång till till­räckligt effektiva verk­tyg i gräns­nära om­råden och, om så inte bedöms vara fallet, före­slå föränd­ringar av regel­systemet.

Ladda ner:

Syftet har varit att säker­ställa svenska myndig­heters för­måga att kontrol­lera utlän­ningars vistelse­rätt och bekämpa brott i gräns­nära områden, något som ytterst kan ha betydelse för det fram­tida behovet av att ha en till­fälligt åter­införd gräns­kontroll vid de inre gränserna, dvs. vid gränsen mellan Sverige och andra Schengen­länder.

Problembild och inriktning

Sverige har sedan november 2015 haft en till­fälligt åter­införd gräns­kontroll vid de inre gränserna. Stati­stik visar att inrese­kontroller, som endast genom­förs på vissa platser i landet, leder till ett relativt stort antal åtgärder, framför allt nekad inresa och avvis­ning. Vidare visar erfaren­heterna att det sanno­likt finns ett förhål­lande­vis stort mörker­tal gällande olov­liga gräns­passager in i landet. Samtidigt är gräns­över­skridande brotts­lighet ett allvarligt problem som inte bara bidrar till ökad vålds-, narkotika- och tillgrepps­brottslighet inne i landet, utan också belastar sam­hället på andra sätt, till exempel genom syste­matiskt miss­bruk av välfärdssystemet.

Som exempel kan nämnas att den organise­rade tillgrepps­brotts­lighet som utförs av inter­natio­nella brotts­nätverk beräknas medföra stora kost­nader för både enskilda och sam­hället då stöld­gods till ett upp­skattat värde om ca två miljarder kronor förs ut ur Sverige varje år. Även annan all­varlig gräns­över­skridande brotts­lighet före­kommer i bety­dande utsträck­ning, till exempel människo­handel samt narkotika- och vapen­brotts­lighet. Använd­ning av illegal arbets­kraft från andra länder är också ett alltmer upp­märk­sammat problem.

Det dödliga våldet har ökat i Sverige och består numera i stor utsträck­ning av skjutningar i den krimi­nella miljön. Narkotika­mark­naden bedöms ha en stark koppling till den ökade vålds­använd­ningen. Det står klart att narko­tika, liksom en stor del av de vapen som används, trans­porteras in i Sverige över gränsen.

Den enskil­des förtro­ende för det all­männas förmåga att upp­rätt­hålla trygg­heten i sam­hället bygger bland annat på att det klarar av att före­bygga, utreda och lagföra brott. Gränsen och de gräns­nära områdena är strategiskt viktiga platser för arbetet med att bekämpa den gräns­över­skridande brotts­lig­heten och också för att kon­trollera personers vistelse­rätt. På sådana platser före­kommer stora trafik­flöden som också används av krimi­nella aktörer, bland annat för att trans­portera illegala varor och stöld­gods. Platserna är också nöd­vändiga att passera vid inresa i landet och därmed även intressanta i arbetet med att fånga upp irreguljär migration, däribland illegal arbetskraft. Möjlig­heten att upp­täcka sådan brotts­lighet eller olovlig vistelse och att vidta effek­tiva åtgärder är därför som störst i dessa områden.

Återin­förandet av gräns­kontroller vid den inre gränsen är avsett som en till­fällig åtgärd och medlems­länderna har av Europeiska kom­missionen upp­manats att ge intensi­fierade polisiära åtgärder i gräns­områdena före­träde framför införd eller förlängd gräns­kontroll. I flera Schengen­länder finns också särskilda regel­verk för åtgärder i områden i anslut­ning till de inre gränserna.

Det är utred­ningens bedöm­ning att det nu finns starka skäl att i Sverige ge främst Polis­myndig­heten särskilda befogen­heter i gräns­nära områden, för att möjlig­göra ett intensi­fierat arbete där och på så sätt förbättra möjlig­heterna att bekämpa gräns­över­skridande brotts­lighet och kontrollera personers vistelse­rätt. Vi bedömer särskilt att möjlig­heterna att bedriva ett under­rättelse­baserat arbete bör utvidgas. Vi lämnar mot den bak­grunden förslag som medför utökade möjlig­heter att använda kamera­bevak­ning och en rätt att göra selektiva ingripan­den för att före­bygga brott och för att kontrol­lera vistelse­rätt.

Utredningens förslag foku­serar främst på Polis­myndig­hetens befogen­heter i gräns­nära områden, men gäller även Tull­verkets och Säkerhets­polisens använd­ning av kamera­bevakning i brotts­bekämp­ningen samt Kust­bevak­ningens befogen­heter vid inre utlän­nings­kontroll i gränsnära områden.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Åtgärder i gränsnära områden

    Utredningens upp­drag har varit att över­väga om främst Polis­myndig­heten har till­gång till till­räckligt effektiva verk­tyg i gräns­nära om­råden och, om så inte bedöms vara fallet, före­slå föränd­ringar av regel­systemet.

Lagrådsremiss (1 st)

  • Utökade polisiära befogenheter i gränsnära områden

    Regeringen före­slår lag­ändringar som ger främst polisen utökade befogen­heter vid vissa flyg­platser, hamnar och järnvägs­stationer, vid broar för vägtrafik till eller från utlan­det och vid gräns­över­gångs­ställen på allmänna vägar.

Proposition (1 st)

  • Utökade polisiära befogenheter i gränsnära områden

    Regeringen föreslår lag­ändringar som ger främst polisen utökade befogen­heter vid vissa flygplatser, hamnar och järnvägs­stationer, vid broar för vägtrafik till eller från utlandet och vid gräns­över­gångs­ställen på allmänna vägar.

Laddar...