Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om effektivare polisiära åtgärder i gränsnära områden (Ju 2020:07) Dir. 2021:43

Publicerad

Förlängd tid för uppdraget.

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 5 mars 2020 kommittédirektiv om effektivare polisiära åtgärder i gränsnära områden (dir. 2020:23). Uppdraget skulle enligt direktiven redovisas senast den 20 september 2021.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 19 november 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Åtgärder i gränsnära områden

    Utredningens upp­drag har varit att över­väga om främst Polis­myndig­heten har till­gång till till­räckligt effektiva verk­tyg i gräns­nära om­råden och, om så inte bedöms vara fallet, före­slå föränd­ringar av regel­systemet.

Lagrådsremiss (1 st)

  • Utökade polisiära befogenheter i gränsnära områden

    Regeringen före­slår lag­ändringar som ger främst polisen utökade befogen­heter vid vissa flyg­platser, hamnar och järnvägs­stationer, vid broar för vägtrafik till eller från utlan­det och vid gräns­över­gångs­ställen på allmänna vägar.

Proposition (1 st)

  • Utökade polisiära befogenheter i gränsnära områden

    Regeringen föreslår lag­ändringar som ger främst polisen utökade befogen­heter vid vissa flygplatser, hamnar och järnvägs­stationer, vid broar för vägtrafik till eller från utlandet och vid gräns­över­gångs­ställen på allmänna vägar.