Lagrådsremiss från Justitiedepartementet

Utökade polisiära befogenheter i gränsnära områden

Publicerad

Regeringen före­slår lag­ändringar som ger främst polisen utökade befogen­heter vid vissa flyg­platser, hamnar och järnvägs­stationer, vid broar för vägtrafik till eller från utlan­det och vid gräns­över­gångs­ställen på allmänna vägar.

Ladda ner:

Befogen­heterna ger utökade möjlig­heter att ingripa för att göra inre utlän­nings­kontroller och för att före­bygga brott. Dess­utom ger befogen­­heterna bättre möjlig­heter att bedriva kamera­bevakning.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Åtgärder i gränsnära områden

    Utredningens upp­drag har varit att över­väga om främst Polis­myndig­heten har till­gång till till­räckligt effektiva verk­tyg i gräns­nära om­råden och, om så inte bedöms vara fallet, före­slå föränd­ringar av regel­systemet.

Lagrådsremiss (1 st)

  • Utökade polisiära befogenheter i gränsnära områden

    Regeringen före­slår lag­ändringar som ger främst polisen utökade befogen­heter vid vissa flyg­platser, hamnar och järnvägs­stationer, vid broar för vägtrafik till eller från utlan­det och vid gräns­över­gångs­ställen på allmänna vägar.

Proposition (1 st)

  • Utökade polisiära befogenheter i gränsnära områden

    Regeringen föreslår lag­ändringar som ger främst polisen utökade befogen­heter vid vissa flygplatser, hamnar och järnvägs­stationer, vid broar för vägtrafik till eller från utlandet och vid gräns­över­gångs­ställen på allmänna vägar.