Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott SOU 2022:1

Publicerad

Utredningen har haft i upp­drag att se över regel­verket för utred­ningar mot barn som miss­tänks för brott, i syfte att förbättra detta regel­verk och säkers­tälla att en hög grad av rätts­säkerhet och effekti­vitet upprätt­hålls i sådana utred­ningar.

Ladda ner:

Barn som inte har fyllt 15 år och som miss­tänks för brott kan bli föremål för en brotts­utredning enligt bestäm­melserna i 31 § lagen (1964:167) med särskilda bestäm­melser om unga lag­över­trädare (LUL). I vårt uppdrag har ingått att analy­sera om bestäm­melserna om dessa s.k. § 31-utredningar är ända­måls­enliga och om de tillämpas på avsett sätt. Utredningen har också haft till uppgift att lämna förslag på de författ­nings­ändringar eller andra åtgärder som bedöms nödvändiga i syfte att brott som barn under 15 år misstänks för ska utredas i större utsträck­ning än som är fallet i dag.

Genom en bevis­talan enligt 38 § LUL kan skuldfrågan för ett icke-straffmyndigt barn som misstänks för att ha begått ett brott prövas i domstol. Utredningen har haft i uppdrag att se över systemet med bevis­talan och att ta ställning till om även åklagare på eget initiativ bör kunna väcka bevistalan. I uppdraget har dessutom ingått att analysera hur en påföljd ska kunna dömas ut om det efter det att en dom beträf­fande bevis­talan fått laga kraft skulle fram­komma att gär­nings­personen, i motsats till vad som tidigare antagits, hade fyllt 15 år då brottet begicks.

Regelverket kring barn som misstänks för brott inne­fattar en rad olika delfrågor. I uppdraget har ingått att ta ställning till om bestäm­melserna om förhör med barn under 18 år som misstänks för brott är ända­måls­enliga och att utreda behovet av en ökad närvaro av före­trädare för social­tjänsten vid inledande förhör med sådana barn. Utred­ningen har också haft till uppgift att ta ställning till om gällande bestäm­melser om social­nämndens yttranden om unga lag­överträdare är ända­måls­enligt utformade och att, vid behov, föreslå åtgärder för att säker­ställa att yttrandena håller hög kvalitet. Dessutom har uppdraget omfattat frågan om gällande bestäm­melser angående rätten för ett barn som misstänks för brott att ha insyn i utredningen och att ta del av utred­nings­materialet behöver förtydligas i något avseende. Det har också ingått i uppdraget att ta ställning till om det bör vara möjligt att förordna ett juridiskt biträde för måls­äganden när en § 31-utredning inleds. Vi har vidare tagit ställning till hur sam­verkan mellan olika berörda myndig­heter kan stärkas när det gäller barn som misstänks för brott.

Barn under 15 år kan under vissa förutsätt­ningar drog­testas. Vi har haft i uppdrag att utvärdera bestäm­melserna om drog­tester av barn under 15 år och att bedöma om bestäm­melserna är ändamåls­enligt utformade, liksom att lämna de förslag som kan krävas för att säker­ställa att drog­tester kan genom­föras i tillräcklig omfatt­ning.

Under vissa förut­sätt­ningar kan åklagare meddela ett strafföre­läggande i stället för att väcka åtal. I utred­ningens uppdrag har ingått att ta ställning till om möjlig­heten att utfärda strafföre­läggande bör utvid­gas till att också omfatta ungdoms­tjänst och i vilka situationer det i så fall bör vara möjligt.

Genom ett tilläggs­direktiv har utredningen också haft i uppdrag att analy­sera behovet av utökade möjlig­heter att företa beslag, husrann­sakan och kropps­visitation mot barn under 15 år och att lämna förslag på de författ­nings­ändringar och andra åtgärder som bedöms nödvändiga för att nämnda tvångs­medel ska kunna användas mot barn under 15 år i tillräcklig omfattning.

Beställ tryckta exemplar

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott

    Utredningen har haft i upp­drag att se över regel­verket för utred­ningar mot barn som miss­tänks för brott, i syfte att förbättra detta regel­verk och säkers­tälla att en hög grad av rätts­säkerhet och effekti­vitet upprätt­hålls i sådana utred­ningar.

Lagrådsremiss (1 st)

  • Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott

    Tidiga och ända­måls­enliga insatser från sam­hällets sida kan hindra en negativ spiral med fort­satt brotts­lighet och bidra till att barn som miss­tänks för brott får den hjälp och det stöd som han eller hon behöver.

Proposition

Genväg