Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott SOU 2022:1

Publicerad

Utredningen har haft i upp­drag att se över regel­verket för utred­ningar mot barn som miss­tänks för brott, i syfte att förbättra detta regel­verk och säkers­tälla att en hög grad av rätts­säkerhet och effekti­vitet upprätt­hålls i sådana utred­ningar.

Ladda ner:

Barn som inte har fyllt 15 år och som miss­tänks för brott kan bli föremål för en brotts­utredning enligt bestäm­melserna i 31 § lagen (1964:167) med särskilda bestäm­melser om unga lag­över­trädare (LUL). I vårt uppdrag har ingått att analy­sera om bestäm­melserna om dessa s.k. § 31-utredningar är ända­måls­enliga och om de tillämpas på avsett sätt. Utredningen har också haft till uppgift att lämna förslag på de författ­nings­ändringar eller andra åtgärder som bedöms nödvändiga i syfte att brott som barn under 15 år misstänks för ska utredas i större utsträck­ning än som är fallet i dag.

Genom en bevis­talan enligt 38 § LUL kan skuldfrågan för ett icke-straffmyndigt barn som misstänks för att ha begått ett brott prövas i domstol. Utredningen har haft i uppdrag att se över systemet med bevis­talan och att ta ställning till om även åklagare på eget initiativ bör kunna väcka bevistalan. I uppdraget har dessutom ingått att analysera hur en påföljd ska kunna dömas ut om det efter det att en dom beträf­fande bevis­talan fått laga kraft skulle fram­komma att gär­nings­personen, i motsats till vad som tidigare antagits, hade fyllt 15 år då brottet begicks.

Regelverket kring barn som misstänks för brott inne­fattar en rad olika delfrågor. I uppdraget har ingått att ta ställning till om bestäm­melserna om förhör med barn under 18 år som misstänks för brott är ända­måls­enliga och att utreda behovet av en ökad närvaro av före­trädare för social­tjänsten vid inledande förhör med sådana barn. Utred­ningen har också haft till uppgift att ta ställning till om gällande bestäm­melser om social­nämndens yttranden om unga lag­överträdare är ända­måls­enligt utformade och att, vid behov, föreslå åtgärder för att säker­ställa att yttrandena håller hög kvalitet. Dessutom har uppdraget omfattat frågan om gällande bestäm­melser angående rätten för ett barn som misstänks för brott att ha insyn i utredningen och att ta del av utred­nings­materialet behöver förtydligas i något avseende. Det har också ingått i uppdraget att ta ställning till om det bör vara möjligt att förordna ett juridiskt biträde för måls­äganden när en § 31-utredning inleds. Vi har vidare tagit ställning till hur sam­verkan mellan olika berörda myndig­heter kan stärkas när det gäller barn som misstänks för brott.

Barn under 15 år kan under vissa förutsätt­ningar drog­testas. Vi har haft i uppdrag att utvärdera bestäm­melserna om drog­tester av barn under 15 år och att bedöma om bestäm­melserna är ändamåls­enligt utformade, liksom att lämna de förslag som kan krävas för att säker­ställa att drog­tester kan genom­föras i tillräcklig omfatt­ning.

Under vissa förut­sätt­ningar kan åklagare meddela ett strafföre­läggande i stället för att väcka åtal. I utred­ningens uppdrag har ingått att ta ställning till om möjlig­heten att utfärda strafföre­läggande bör utvid­gas till att också omfatta ungdoms­tjänst och i vilka situationer det i så fall bör vara möjligt.

Genom ett tilläggs­direktiv har utredningen också haft i uppdrag att analy­sera behovet av utökade möjlig­heter att företa beslag, husrann­sakan och kropps­visitation mot barn under 15 år och att lämna förslag på de författ­nings­ändringar och andra åtgärder som bedöms nödvändiga för att nämnda tvångs­medel ska kunna användas mot barn under 15 år i tillräcklig omfattning.

Beställ tryckta exemplar

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott

    Utredningen har haft i upp­drag att se över regel­verket för utred­ningar mot barn som miss­tänks för brott, i syfte att förbättra detta regel­verk och säkers­tälla att en hög grad av rätts­säkerhet och effekti­vitet upprätt­hålls i sådana utred­ningar.

Lagrådsremiss (1 st)

  • Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott

    Tidiga och ända­måls­enliga insatser från sam­hällets sida kan hindra en negativ spiral med fort­satt brotts­lighet och bidra till att barn som miss­tänks för brott får den hjälp och det stöd som han eller hon behöver.

Proposition (1 st)

  • Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott

    Tidiga och ändamålsenliga insatser från samhällets sida kan hindra en negativ spiral med fortsatt brottslighet och bidra till att barn som misstänks för brott får den hjälp och det stöd som de behöver.

Laddar...