Remiss av SOU 2022:1 Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott Diarienummer: Ju2022/00245

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av de remissvar som har kommit till Justitiedepartementet på betän­kandet För­bätt­rade åtgärder när barn miss­tänks för brott, SOU 2022:1. Övriga yttranden finns tillgängliga i departementet.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Justitie­departe­mentet senast den 2 maj 2022.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.