Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott Dir. 2019:103

Publicerad

En särskild utredare ska se över regelverket för utredningar mot barn som misstänks för brott. Syftet med översynen är att förbättra regelverket och säkerställa att en hög grad av rättssäkerhet och effektivitet upprätthålls i utredningar där barn är misstänkta för brott.

Ladda ner:

Tidiga och ändamålsenliga insatser från samhällets sida kan hindra en negativ spiral med fortsatt brottslighet och bidra till att barnet får den hjälp och det stöd som han eller hon behöver. Uppdraget avser såväl utredningar mot barn som inte uppnått straffmyndighetsåldern som utredningar mot barn som är straffmyndiga.

Utredaren ska bland annat

 • analysera om de särskilda bestämmelser som rör utredningar om brott som barn under 15 år misstänks ha begått är ändamålsenliga och om de tillämpas på avsett sätt,
 • se över systemet med bevistalan och ta ställning till om även åklagare bör kunna initiera en bevistalan,
 • analysera om bestämmelserna om förhör med barn under 18 år som misstänks för brott är ändamålsenliga,
 • utvärdera bestämmelserna om drogtest av barn under 15 år som misstänks för brott,
 • ta ställning till om det bör införas en möjlighet för åklagare att genom ett strafföreläggande besluta om ungdomstjänst, och
 • lämna förslag på de författningsändringar och andra åtgärder som bedöms nödvändiga.

Uppdraget ska redovisas senast den 21 juni 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

 • Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott

  Utredningen har haft i upp­drag att se över regel­verket för utred­ningar mot barn som miss­tänks för brott, i syfte att förbättra detta regel­verk och säkers­tälla att en hög grad av rätts­säkerhet och effekti­vitet upprätt­hålls i sådana utred­ningar.

Lagrådsremiss (1 st)

 • Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott

  Tidiga och ända­måls­enliga insatser från sam­hällets sida kan hindra en negativ spiral med fort­satt brotts­lighet och bidra till att barn som miss­tänks för brott får den hjälp och det stöd som han eller hon behöver.

Proposition (1 st)

 • Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott

  Tidiga och ändamålsenliga insatser från samhällets sida kan hindra en negativ spiral med fortsatt brottslighet och bidra till att barn som misstänks för brott får den hjälp och det stöd som de behöver.