Proposition från Justitiedepartementet

Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott Prop. 2022/23:78

Publicerad

Tidiga och ändamålsenliga insatser från samhällets sida kan hindra en negativ spiral med fortsatt brottslighet och bidra till att barn som misstänks för brott får den hjälp och det stöd som de behöver.

Ladda ner:

Regeringen lämnar nu ett antal förslag som syftar till att förbättra regelverket för utredningar mot barn som misstänks för brott och säkerställa att en hög grad av rättssäkerhet och effektivitet upprätthålls i dessa utredningar. Det handlar bland annat om att 

 • fler utredningar ska få genomföras när barn under 15 år misstänks för brott,
 • ett målsägandebiträde eller en särskild företrädare för barn ska kunna förordnas för målsäganden när den som misstänks ha begått brottet är under 15 år, 
 • en bevistalan ska få väckas i fler fall,
 • det ska bli möjligt att bevilja resning av eller undanröja en dom om bevistalan som har fått laga kraft, 
 • fler drogtester ska få genomföras mot barn under 15 år, och 
 • det ska bli möjligt för åklagare att genom strafföreläggande besluta om ungdomstjänst.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

 • Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott

  Utredningen har haft i upp­drag att se över regel­verket för utred­ningar mot barn som miss­tänks för brott, i syfte att förbättra detta regel­verk och säkers­tälla att en hög grad av rätts­säkerhet och effekti­vitet upprätt­hålls i sådana utred­ningar.

Lagrådsremiss (1 st)

 • Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott

  Tidiga och ända­måls­enliga insatser från sam­hällets sida kan hindra en negativ spiral med fort­satt brotts­lighet och bidra till att barn som miss­tänks för brott får den hjälp och det stöd som han eller hon behöver.

Proposition (1 st)

 • Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott

  Tidiga och ändamålsenliga insatser från samhällets sida kan hindra en negativ spiral med fortsatt brottslighet och bidra till att barn som misstänks för brott får den hjälp och det stöd som de behöver.