Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Utvärdering av hemlig dataavläsning Dir. 2022:82

Publicerad

En särskild utredare ska utvärdera lagen (2020:62) om hemlig dataavläsning inför ett ställningstagande till om den bör permanentas och om den i så fall bör ändras i något avseende. Genom lagen, som trädde i kraft den 1 april 2020, infördes ett nytt hemligt tvångsmedel som de brottsbekämpande myndigheterna kan använda vid misstankar om allvarlig brottslighet. Lagen är tidsbegränsad till utgången av mars 2025.

Ladda ner:

Utredaren ska bland annat

  • analysera nyttan och behovet av hemlig dataavläsning,
  • ta ställning till om lagstiftningen bör permanentas och föreslå de åtgärder som behövs för ett permanentande,
  • analysera om lagstiftningen har fått en ändamålsenlig och proportionerlig utformning eller om det behövs förändringar i regelverket, och
  • lämna förslag på de författningsändringar och andra åtgärder som bedöms nödvändiga.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 december 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • Utvärdering av hemlig dataavläsning

    En särskild utredare ska utvärdera lagen (2020:62) om hemlig dataavläsning inför ett ställningstagande till om den bör permanentas och om den i så fall bör ändras i något avseende. Genom lagen, som trädde i kraft den 1 april 2020, infördes ett nytt hemligt tvångsmedel som de brottsbekämpande myndigheterna kan använda vid misstankar om allvarlig brottslighet. Lagen är tidsbegränsad till utgången av mars 2025.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition