Proposition från Justitiedepartementet

Ett modernare straffrättsligt skydd mot hemfridsbrott och olaga intrång Prop. 2021/22:194

Publicerad

För att säker­ställa ett starkt och ända­måls­enligt skydd mot intrång i bostäder och andra platser behöver det straff­rätts­liga skyddet mot hem­frids­brott och olaga intrång moderni­seras och stärkas.

Ladda ner:

Regeringen föreslår därför att straff­bestäm­mel­serna moderni­seras språk­ligt och att det klar­görs att tillämp­nings­området för olaga intrång även omfattar gårds­planer. Regeringen föreslår också att maximi­straffet för brott av normal­graden skärps från böter till fängelse i högst ett år. Vidare före­slås att de grova svårhets­graderna av brotten ska betecknas grovt hemfrids­brott respek­tive grovt olaga intrång och att straff­skalan för dessa brott ändras från fängelse i högst två år till fängelse i lägst sex månader och högst tre år. Därtill föreslås att det i lagen införs omständig­heter som särskilt ska beaktas vid bedöm­ningen av om ett brott är grovt. Vid denna bedöm­ning ska det särskilt beaktas om gärningen har skett genom inbrott, har inne­fattat våld, hot om brotts­lig gärning, ofredande eller skada på egen­dom eller annars har varit av särskilt hän­syns­lös eller farlig art. Regeringen föreslår också att försök, förbere­delse och stämpling till grovt hem­frids­brott och grovt olaga intrång straffbeläggs.

Lag­ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Svensk författningssamling (1 st)

  • Lag (2022:661) om ändring i brottsbalken