Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Ändring av andelstal i gemensamhetsanläggningar Ds 2021:8

Publicerad

I promemorian föreslås det en ny regel i anläggningslagen (1973:1149) som medger att en samfällighetsförening själv ska kunna ändra andelstalen i gemensamhetsanläggningen. Ett sådant beslut ska kräva två tredjedelars majoritet och godkännande av lantmäterimyndigheten. För ett sådant godkännande ska det krävas att beslutet inte strider mot anläggningslagen.

Ladda ner:

För anläggningar som är gemensamma för flera fastigheter kan det inrättas en så kallad gemensamhetsanläggning. Vanliga exempel på sådana anläggningar är enskilda vägar, lekplatser, anläggningar för vattenförsörjning eller avlopp och anläggningar för fritidsändamål som brygga, småbåtshamn och friluftsbad.

Regler om gemensamhetsanläggningar finns i anläggningslagen, som i dag tillåter att de deltagande fastigheternas andelstal i anläggningen ändras genom en överenskommelse mellan delägarna, om dessa är eniga och överenskommelsen godkänns av lantmäterimyndigheten. Då är en lantmäteriförrättning inte nödvändig. Förslaget i promemorian skapar ytterligare en möjlighet för samfällighetsföreningar och syftar till ett flexiblare och billigare förfarande i dessa ärenden.

Genom kravet på två tredjedelars majoritet och godkännande av lantmäterimyndigheten tillgodoses minoritetens behov av skydd mot majoritetsmissbruk.

I promemorian föreslås det att författningsändringarna ska träda i kraft den 1 juli 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Ändring av andelstal i gemensamhetsanläggningar

    I promemorian föreslås det en ny regel i anläggningslagen (1973:1149) som medger att en samfällighetsförening själv ska kunna ändra andelstalen i gemensamhetsanläggningen. Ett sådant beslut ska kräva två tredjedelars majoritet och godkännande av lantmäterimyndigheten. För ett sådant godkännande ska det krävas att beslutet inte strider mot anläggningslagen.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition