Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Ändring av andelstal i gemensamhetsanläggningar Ds 2021:8

Publicerad

I promemorian föreslås det en ny regel i anlägg­ningslagen (1973:1149) som medger att en sam­fällig­hets­förening själv ska kunna ändra andels­talen i gemen­sam­hets­anlägg­ningen. Ett sådant beslut ska kräva två tredje­delars majoritet och godkännande av lantmäteri­myndigheten. För ett sådant god­kännande ska det krävas att beslutet inte strider mot anläggnings­lagen.

Ladda ner:

För anläggningar som är gemen­samma för flera fastigheter kan det inrättas en så kallad gemensamhetsanläggning. Vanliga exempel på sådana anlägg­ningar är enskilda vägar, lekplatser, anlägg­ningar för vatten­försörjning eller avlopp och anläggningar för fritids­ändamål som brygga, småbåts­hamn och friluftsbad.

Regler om gemensam­hetsanlägg­ningar finns i anlägg­ningslagen, som i dag tillåter att de deltagande fastig­heternas andelstal i anlägg­ningen ändras genom en överens­kommelse mellan delägarna, om dessa är eniga och överens­kommelsen godkänns av lantmäteri­myndig­heten. Då är en lantmäteri­förrätt­ning inte nödvändig. Förslaget i pro­memorian skapar ytter­ligare en möjlighet för sam­fällig­hets­föreningar och syftar till ett flexiblare och billigare förfarande i dessa ärenden.

Genom kravet på två tredje­delars majoritet och godkännande av lantmäteri­myndig­heten tillgodoses minoritetens behov av skydd mot majoritets­missbruk.

I promemorian föreslås det att författ­nings­ändringarna ska träda i kraft den 1 juli 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Ändring av andelstal i gemensamhetsanläggningar

    I promemorian föreslås det en ny regel i anlägg­ningslagen (1973:1149) som medger att en sam­fällig­hets­förening själv ska kunna ändra andels­talen i gemen­sam­hets­anlägg­ningen. Ett sådant beslut ska kräva två tredje­delars majoritet och godkännande av lantmäteri­myndigheten. För ett sådant god­kännande ska det krävas att beslutet inte strider mot anläggnings­lagen.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition