Lagrådsremiss från Justitiedepartementet

Ändring av andelstal i gemensamhetsanläggningar

Publicerad

Regeringen föreslår att det införs ett mer flexibelt sätt att ändra andelstal i gemensamhetsanläggningar.

Ladda ner:

En samfällighetsförening som förvaltar en gemensamhetsanläggning ska själv få besluta om ändring av andelstalen. Det ska ske genom ett beslut på en föreningsstämma som fattas med två tredjedelars majoritet av rösterna. Ett sådant beslut ska gälla som ett beslut vid förrättning om det godkänns av lantmäterimyndigheten. Beslutet ska godkännas av lantmäterimyndigheten om det inte strider mot anläggningslagen. Kostnaderna för handläggningen av ett ärende om godkännande hos lantmäterimyndigheten ska fördelas mellan fastighetsägarna i föreningen efter vad som är skäligt.

Förslaget utökar samfällighetsföreningarnas självbestämmande. Det blir i många fall både enklare och billigare för en förening att få andelstalen ändrade jämfört med vad som är fallet i dag. Det minskar risken för att föreningarna avstår från att ändra andelstalen trots att förhållandena kräver det.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Ändring av andelstal i gemensamhetsanläggningar

    I promemorian föreslås det en ny regel i anlägg­ningslagen (1973:1149) som medger att en sam­fällig­hets­förening själv ska kunna ändra andels­talen i gemen­sam­hets­anlägg­ningen. Ett sådant beslut ska kräva två tredje­delars majoritet och godkännande av lantmäteri­myndigheten. För ett sådant god­kännande ska det krävas att beslutet inte strider mot anläggnings­lagen.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition