Artikel från Miljödepartementet

Regeländringar beslutade den 14 januari 2016

Publicerad

Förordningsändringar om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten

Regeringen har beslutat om ändringar i förordningen om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten som innebär följande:
- Avgifterna höjs generellt med 1–3 procent för att motsvara den del av pris- och löneomräkningen som beräknas belasta avgiftsbelagd verksamhet.
- Samtliga tillsynsavgifter avseende kärnteknisk verksamhet sänks med ca 3,5 procent på grund av ett överskott av myndighetens intäkter från dessa avgifter.
- Forskningsavgifterna höjs med ca 15 procent på grund av en återställning av myndighetens forskningsanslag.
- Avgift för tillståndsprövning av starka lasrar höjs med 40 procent.
- Tre nya avgifter för tillståndsprövning införs för starka laserpekare med maximal uteeffekt på 30 milliwatt, starka laserpekare med maximal uteeffekt över 30 milliwatt och torkning med mikrovågor.

Referenser

  • förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten

Förordningsändringar om energideklaration för byggnader

Regeringen har beslutat om ändringar i förordningen om energideklaration för byggnader för bättre överensstämmelse mellan förordningen och direktivet 2010/31/EU om byggnaders energiprestanda. Ändringarna innebär att vissa möjligheter till undantag från att göra energideklarationer som inte har stöd i EU:s direktiv tas bort eller anpassas till direktivets ordalydelse. Dessa ändringar berör 2–5 §§ i förordningen. Anpassningar till direktivets ordalydelse görs också i bestämmelserna om undantag från kravet på besiktning genom platsbesök, om hur en byggnads energiprestanda ska fastställas och om utredningar av alternativa energiförsörjningssystem. Dessa ändringar berör 6, 7 och 9 a §§ i förordningen.

Referenser

  • Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU av den 19 maj 2010 om byggnaders energiprestanda
  • förordningen (2006:1592) om energideklaration för byggnader

Mer information

Författningarna blir offentliga när de kommer ut från trycket i Svensk författningssamling. Det beräknas ske tisdagen den 26 januari 2016.

Kontaktpersoner

Avgifter till SSM: Johan Pettersson, 08-405 82 41
Energideklaration: Christina Nordenbladh, 08-405 22 65