Så når världen både fossilfria samhällen och en giftfri miljö

Publicerad

Världen står inför stora utmaningar på klimat- och miljöområdet. Klimatavtalet från Paris har som mål att hålla den globala temperaturökningen under 1,5 grader, och världens länder har också enats om 17 globala mål för hållbar utveckling som ska vara uppnådda år 2030. Hur ser vi till att de åtgärder vi sätter in för att nå ett mål inte försvårar arbetet med ett annat? Det var kärnan i diskussionerna på det seminarium som Sverige arrangerade tillsammans med USA på FNs miljömöte UNEA2 i Nairobi.

 • Bild på panelen

  Fyra av talarna på seminariet. Från vänster: Daniel Wolfish, Kanada; Gunvor G Ericson, Sverige; Daniel Reifsnyder, USA; samt Jochen Flasbarth, Tyskland.

  Foto: Hanna Björnfors/Regeringskansliet

 • Bild på publiken

  Sverige och USA ordnade ett välbesökt seminarium om kemikalier och klimat på UNEA2.

  Foto: Hanna Björnfors/Regeringskansliet

Världens länder har satt ambitiösa mål på klimat- och miljöområdet. Flera av målen hänger också ihop och arbete för att lösa ett mål kan också bidra till att nå flera andra. Sverige har tidigare uppmärksammat kopplingar mellan klimatförändringarna och havs- vattenfrågor. På UNEA2 tog Sverige och USA initiativ till att börja utforska ett nytt område: kopplingarna mellan klimatförändringarna och hanteringen av kemikalier och avfall. Seminariet samlade högnivårepresentanter från regeringar, akademi, näringsliv och civila samhället.

Ett konkret exempel på hur kemikalier och klimat hänger ihop är kvicksilver. 2013 skapades Minamatakonventionen, som ska minska utsläpp och exponering av kvicksilver världen över. Klimatförändringarnas effekter, som till exempel ökande nederbörd, kan leda till att mer kvicksilver frigörs från marken och släpps ut i sjöar och hav. Detta går tvärt emot det viktiga arbete för att minska mängden kvicksilver som länder nu genomförs.

Flera exempel på områden där kemikalie- och klimatpolitik möts lyftes fram under seminariet. Daniel Wolfish från Kanadas miljödepartement tog exemplet att i takt med att isarna i Arktis smälter frigörs farliga ämnen som varit bundna i isarna under många år. När de frigörs sprids de till dricksvatten och till naturen, och påverkar människors möjlighet att äta fisken från havet eller vilt kött. Han framhöll också vikten av att särskilt studera området ur ett jämställdhetsperspektiv - hur kvinnor påverkas av klimatförändringar, kemikalier och avfall.

Kemikalieindustrins utmaningar nämndes av flera. Jochen Flasbarth, statssekreterare vid Tysklands miljödepartement, sa att vi i den snabba tekniska utveckling som nu sker måste säkerställa att de nya teknikerna inte har negativa effekter för miljön:

- Vi gör ett stort misstag om vi bara fokuserar på klimatmålen och bortser från att vi också måste nå andra miljömål, till exempel på kemikaliesidan. Vi måste se till att de nya tekniker vi tittar åt för att minska klimatutsläppen inte påverkar miljön negativt i andra änden, sa Jochen Flasbarth.

- Forskning, företag, myndigheter och regeringar måste
samarbeta om vi ska lyckas koppla ihop kemikalier och klimat. Världens regeringar måste visa politiskt ledarskap och vi behöver också få fram policys för innovation som ser sambanden mellan klimat och kemikalier, sa Greg Skelton från International Chemical Council Association.

Seminariet på UNEA2 var ett första försök till diskussion om hur klimat och kemikalier hänger ihop, vilka risker och möjligheter som finns dem emellan och hur arbetet kan tas vidare. De globala kemikaliemål som finns idag gäller till 2020. Innan dess ska världens länder förhandla fram och anta nya globala kemikaliemål till 2030. Den processen blir viktig i arbetet med att undersöka sambanden mellan kemikalier och klimat.

- Nu krävs investeringar för att utforska kopplingarna mellan kemikalier och klimat närmare, annars finns risk att vi genom att hantera ett problem skapar ett annat. Vi måste se till att de kemikaliemål vi sätter för 2030 också kan bidra till klimatavtalets mål om minskade klimatutsläpp. På samma sätt måste vi säkerställa att länders ansträngningar för att genomföra klimatavtalet inte försvårar arbetet med att begränsa förekomsten av farliga kemikalier, sa statssekreterare Gunvor G Ericson.

FN:s miljöprogram UNEP, som är värd för det pågående mötet i Nairobi, tackade för USAs och Sveriges initiativ och kommenterade det fortsatta arbetet med frågan:

- Utmaningen blir nu att se hur vi i vårt praktiska arbete kan börja integrera dessa idéer i våra organisationer. Det här är ett nytt tankesätt som de globala målen för hållbar utveckling också symboliserar, att tänka brett och övergripande när vi tar oss an utmaningar, sa Achim Halpaap, chef för UNEPs kemikalieavdelning.

Många av deltagarna visade stort intresse att fortsätta diskutera och utforska kopplingarna mellan klimat och kemikalier och uppmanade Sverige och USA att fortsätta ta initiativ till dialog. Moderator Daniel Reifsnyder, USAs biträdande statssekreterare för miljöfrågor, summerade seminariet i fyra punkter:

 • Alla länder och aktörer måste ta hänsyn till olika perspektiv när de jobbar mot mål.
 • Världen behöver kartlägga beröringspunkter mellan klimat och kemikalier.
 • Det är ett problem att många organisationer jobbar i stuprör, mer holistiska arbetssätt behövs.
 • Näringslivet sitter på många av lösningarna och det behövs mer samarbete för att hantera de utmaningar som vi ser på det här området.