Regeringen satsar på en giftfri miljö för barnen och vår hälsa

Publicerad

I regeringens skrivelse Giftfri vardag finns en redogörelse över de politiska initiativ och framsteg som har gjorts på kemikalieområdet under de senaste åren.

Sverige har nått goda resultat på kemikalieområdet även om arbete kvarstår tills vi får en giftfri vardagsmiljö. Med hjälp av en bred palett av styrmedel fortsätter nu regeringen satsningen på en giftfri miljö - för barnen och vår hälsa.

Giftfri förskola för att skydda barnen

Farliga ämnen kan orsaka cancer, allergier eller påverka möjligheten att få barn. Barn är särskilt känsliga och de har rätt att växa upp i en giftfri vardag. Leksaker, soffor och köksredskap som finns på exempelvis förskolor ska inte innehålla farliga kemikalier. Därför har regeringen bland annat ökat stödet till kommunerna så att de kan ställa giftfria krav när de köper in saker till skolor och förskolor.

Konkurrensverket och Kemikalieinspektionen har presenterat ett kravpaket som hjälper kommunerna att ställa krav i sin upphandling för en minskad förekomst av miljö- och hälsofarliga ämnen i förskolan. Regeringen har också gett Kemikalieinspektionen i uppdrag att starta ett nätverk för kommuner, i syfte att underlätta dialog kring upphandling. Fler än 100 kommuner har hittills anslutit sig.

Giftfri förskola på Upphandlingsmyndighetens webbplats

Kommuner startar nätverk för giftfri vardag på Kemikalieinspektionens webbplats

Handlingsplan för giftfri vardag

Kemikalieinspektionen har sedan 2015 ett vidareutvecklat uppdrag för en giftfri vardag, där regeringen lägger stor vikt vid att nationella förbud ska tas fram där EU-lagstiftningen inte räcker till. Myndigheten har också i uppdrag av regeringen att arbeta med en handlingsplan för en giftfri vardag. Fokus är främst att skydda barn och unga från farliga kemikalier.

Artikel på webbplatsen: Ny handlingsplan för en giftfri vardag

Ett av fokusområdena i handlingsplanen är de svårnedbrytbara och giftiga högfluorerade ämnen som fått stor uppmärksamhet bland annat när föroreningar konstaterats i dricksvattentäkter.

Artikel på webbplatsen: Högfluorerade ämnen - en viktig del i handlingsplanen för en giftfri vardag

Pressmeddelande: Regeringen skärper arbetet mot miljögifter

Utredningen om spridning av PFAS-föroreningar i dricksvatten

Remiss av rapport från ett regeringsuppdrag om förslag på nationella regler för högfluorerade ämnen i brandsläckningsskum

Ökad kunskap om kemikalier för bättre beslut

Många människor upplever att det är svårt att handla säkert. De farligaste kemikalierna i produkter och varor behöver därför bytas ut. Tillverkare och butiker behöver mer kunskap om kemikalier så att de kan fatta bättre beslut. Informationen om vilka kemikalier som finns i produkter och varor ska också bli mer tillgänglig. Därför gör regeringen det lättare för konsumenter som vill göra giftfria val och hjälper företag att ta fram bättre alternativ. Som exempel samordnar Konsumentverket upplysningstjänsten Hallå konsument och Kemikalieinspektionen erbjuder tjänsten Fråga Kemikalieinspektionen.

Hallå konsument

Kemikalieinspektionen

Regeringen vill också inrätta ett kunskapscentrum för att förse företag, forskare och alla som arbetar med kemikalier ökad kunskap om giftiga ämnen och vilka alternativ som går att använda. Därför har en utredare fått i uppgift att ta fram ett förslag. Regeringen har också gett forskningscentrumet Swetox i uppdrag att fungera som en plattform för kunskap om säker hantering av nanomaterial.

Pressmeddelande: Regeringen vill ha centrum för giftfria produkter

Om plattformen för nanosäkerhet på Swetox webbplats

Skatteförslag för mindre farliga ämnen i människors hemmiljö

Regeringen bereder för närvarande ett förslag från Kemikalieskatteutredningen om två nya punktskatter – en på viss elektronik och en på golvbeläggningsmaterial, väggbeklädnad och takbeklädnad av polymerer av vinylklorid (PVC).

Elektronikvaror som innehåller flamskyddsmedel kan vara giftiga för människor. Golv, väggar och tak som har material av PVC-plast kan innehålla mjukgörare (ftalater), som stör förmågan att få barn.

Både flamskyddsmedel och mjukgörare tillhör gruppen kemikalier som har visat sig ha hälsofarliga egenskaper för människor, varför det är angeläget att fasa ut dem från vardagsmiljön.

Pressmeddelande: Skatteförslag för mindre farliga ämnen i människors hemmiljö

Regeringen går före när EU:s regler inte räcker till

Kemikalier sprids över länders gränser via luft, vatten och varor. Därför driver Sverige på inom EU och internationellt för att begränsa flödet av farliga kemikalier. Sverige ska också gå före genom att fasa ut särskilt farliga kemikalier när EU:s regelverk inte räcker till.

Under mandatperioden har regeringen hittills beslutat om vissa förbud för användning av kemiska växtskyddsmedel, bland annat för behandling av frukt och matpotatis efter skörd. Regeringen har också anmält ett förbud till kommissionen mot att använda det hormonstörande ämnet bisfenol A i renovering av tappvattenrör. Ytterligare förslag om att nationellt förbjuda användningen av hälsoskadliga ämnen i byggprodukter, fluorbaserade miljögifter (PFAS) i brandskum (se ovan om handlingsplan för giftfri vardag) och mikrokorn av plast i kosmetiska produkter bereds för närvarande inom Regeringskansliet.

Växtskyddsmedel

Pressmeddelande: Nya förbud mot kemiska växtskyddsmedel

Remiss av förslag till begränsningar av vissa användningar av kemiska växtskyddsmedel

Byggprodukter

Pressmeddelande: Nu görs insatser för att förbjuda bisfenol A i vattenrör

Remiss av rapport från ett regeringsuppdrag om hälsoskadliga ämnen i byggprodukter – förslag till nationella regler

Mikroplaster

Pressmeddelande: Uppdrag för att minska mikroplast i haven

Remiss av Kemikalieinspektionens redovisning av regeringsuppdrag om nationellt förbud mot mikrokorn av plast i kosmetika

Sverige är en viktig aktör i EU och internationellt

Sverige har under flera år aktivt försökt påverka EU-lagstiftningen för att nå målet om en giftfri miljö. Till exempel uppmanade miljöministrarna i Norden under 2015 EU-kommissionen att skärpa lagstiftningen för farliga kemikalier i textilier. Regeringen har också tillsammans med den svenska textilbranschen också drivit på för att EU på ett heltäckande sätt ska begränsa förekomsten av farliga kemikalier i textilier. Dessa påtryckningar har bidragit till att kommissionen nyligen föreslagit ett förbud i textilier för ämnen som är cancerframkallande, kan påverka arvsmassan eller störa fortplantningen. Regeringen har också fått kommissionen fälld i domstol för att inte ha beslutat om vetenskapliga kriterier för hormonstörande ämnen. Med domen i ryggen kan nu Sverige och andra aktörer sätta ytterligare press på kommissionen att fatta de beslut som behövs för att fasa ut hormonstörande ämnen.

Hormonstörande ämnen

Pressmeddelande: EU måste agera om hormonstörande ämnen

Pressmeddelande: Ökad press på EU-kommissionen att peka ut hormonstörande ämnen

Pressmeddelande: Svensk seger om EU-kriterier för hormonstörande ämnen

Pressmeddelande: Åsa Romson kräver handling mot hormonstörande ämnen

EU:s kemikalielagstiftning Reach

Artikel på webbplatsen: Stor enighet på konferens om EU:s kemikalielagstiftning

Textilier

Pressmeddelande: Åsa Romson kräver tillsammans med svenska textil- och klädesföretag att EU tar bort farliga kemikalier

Internationellt arbete

Även på global nivå har Sverige drivit på för att minska mängden gifter i vardagen. Som exempel har fler bromerade flamskyddsmedel och fluorerade miljögifter har förbjudits eller är på väg att förbjudas globalt. Regeringen kommer också att agera för ett stärkt och sammanhållet ramverk på global nivå, som på ett effektivare sätt kan ta sig an nya ämnen eller grupper av ämnen.

Artikel på webbplatsen: Framgångsrikt möte om det globala kemikaliesamarbetet

Skrivelsen Giftfri vardag

Skrivelsen Giftfri vardag, skr. 2015/16:169, överlämnades till riksdagen den 10 maj 2016. I skrivelsen redovisas regeringens insatser på kemikalieområdet under de senaste åren. Skrivelsen följer också upp propositionen På väg mot en giftfri vardag – plattform för kemikaliepolitiken, prop. 2013/14:39.

Foto: Johnér