Artikel

Regeländringar beslutade den 10 november 2016

Publicerad

Författningsändringar gällande torvprövning

Regeringen har utfärdat lag om ändring i miljöbalken och lag om upphävande av lagen om vissa torvfyndigheter i enlighet med riksdagens beslut avseende propositionen En samlad torvprövning.

Lagändringarna innebär bl.a. att energitorv regleras på samma sätt som odlingstorv, i miljöbalken, och att torvlagen upphävs. Koncessionsrätten för energitorv tas bort.

Torv används som bränsle (energitorv) men också för andra ändamål som odlingstorv, t.ex. jordförbättringsmedel och stallströ. Energitorv omfattas idag av ett koncessionssystem vilket innebär att mark kan tas i anspråk för torvutvinning utan fastighetsägarens samtycke. Ändringarna innebär att koncessionsrätten för energitorv tas bort.

Lagändringarna kräver också att det genomförs följdändringar i ett antal förordningar som innebär att hänvisningar till torvlagen som finns i förordningar tas bort samt att nya bestämmelser införs om prövningen av torvtäkter.

Författningsändringarna träder i kraft den 1 januari 2017.

Referenser:

  • regeringens proposition En samlad torvprövning (prop. 2015/16:178)
  • näringsutskottets betänkande 2016/17:NU7 En samlad torvprövning
  • riksdagsskrivelse 2016/17:18
  • lag om ändring i miljöbalken
  • lag om upphävande av lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter
  • förordning om upphävande av förordningen (1985:626) om vissa torvfyndigheter
  • förordning om ändring i förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden
  • förordning om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
  • förordning om ändring i förordningen (2011:1237) om miljöprövningsdelegationer
  • förordning om ändring i miljöprövningsförordningen (2013:251)

Mer information

Författningarna blir offentliga när de kommer ut från trycket i Svensk författningssamling. Det beräknas ske tisdagen den 22 november 2016.

Kontaktperson:
Christoffer Sheats 08-405 25 27