Artikel

Regeländringar beslutade den 1 december 2016

Publicerad

Genomförandet av industriutsläppsdirektivet förbättras

Regeringen har beslutat om ändringar i ett antal förordningar för att förbättra det svenska genomförandet av industriutsläppsdirektivet. Ändringarna innebär i huvudsak att verksamhetsbeskrivningarna justeras för att bättre spegla direktivet och därigenom göra det lättare att klassa verksamheter enligt rätt verksamhetskod. En korrekt klassificering underlättar också Sveriges rapportering till Europeiska kommissionen. 

Förordningarna träder i kraft den 1 januari 2017.

Referenser

 • Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU av den 24 november 2010 om industriutsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar)
 • förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
 • förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar
 • förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
 • förordningen (2001:512) om deponering av avfall
 • förordningen (2004:675) om omgivningsbuller
 • miljötillsynsförordningen (2011:13)
 • avfallsförordningen (2011:927)
 • industriutsläppsförordningen (2013:250)
 • miljöprövningsförordningen (2013:251)
 • förordningen (2013:253) om förbränning av avfall
 • förordning (2014:21) om geologisk lagring av koldioxid

Lagändring om märkning av energirelaterade produkter

Efter riksdagens beslut om regeringens proposition Nytt regelverk om upphandling har regeringen utfärdat lagändringen. Riksdagen har bl.a. antagit en ny lag om offentlig upphandling. En följdändring görs i lagen om märkning av energirelaterade produkter, där hänvisningar till den nuvarande lagen om offentlig upphandling byts ut.

Referenser

 • regeringens proposition Nytt regelverk om upphandling (prop. 2015/16:195)
 • finansutskottets betänkande 2016/17:FiU7 Nytt regelverk om upphandling
 • riksdagsskrivelse 2016/17:66
 • lag om ändring i lagen (2011:721) om märkning av energirelaterade produkter

Mer information

Författningarna blir offentliga när de kommer ut från trycket i Svensk författningssamling. Det beräknas ske tisdagen den 13 december 2016.

Kontaktpersoner:
Industriutsläppsdirektivet: Pia-Maria Lindroos 08-405 21 51
Energirelaterade produkter: Andreas Lindholm 08-405 14 54