Artikel

Regeländringar beslutade den 20 december 2016

Publicerad

Miljösanktionsavgifter

Regeringen har beslutat om ändring i förordningen (2016:1130) om ändring i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter. Ändringen innebär att felaktiga hänvisningar till en annan författning rättas till. 

Referenser

  • förordningen (2016:1130) om ändring i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter

Miljöledning i statliga myndigheter

Regeringen har beslutat om ändring i förordningen om miljöledning i statliga myndigheter. Ändringen föranleds av att Revisorsnämnden byter namn till Revisorsinspektionen. Ändringen träder i kraft den 1 april 2017.

Referenser

  • förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter

Följdändringar med anledning av en ny lag om bekämpning av marknadsmissbruk

Riksdagen har behandlat regeringens proposition Effektiv bekämpning av marknadsmissbruk och regeringen har utfärdat lagarna. I propositionen föreslogs bl.a. en ny lag med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning. Med anledning av att straffskalorna för marknadsmissbruksbrott justeras beslutas även justeringar i motsvarande straffbestämmelser i lagen om handel med utsläppsrätter och i lagen om ingripande mot marknadsmissbruk vid handel med grossistenergiprodukter. Ändringarna i lagen om handel med utsläppsrätter kräver också att följdändringar görs i förordningen om handel med utsläppsrätter.

Referenser

  • regeringens proposition Effektiv bekämpning av marknadsmissbruk (prop. 2016/17:22)
  • finansutskottets betänkande 2016/17:FiU14 Effektiv bekämpning av marknadsmissbruk
  • riksdagsskrivelse 2016/17:119
  • lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter
  • lagen (2013:385) om ingripande mot marknadsmissbruk vid handel med grossistenergiprodukter
  • förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter.

Mer information

Författningarna blir offentliga när de kommer ut från trycket i Svensk författningssamling. Det beräknas ske onsdagen den 28 december 2016.

Kontaktpersoner
Miljösanktionsavgifter: Magnus Moreau 08-405 41 27
Miljöledning och utsläppsrätter: Christoffer Sheats 08-405 25 27
Grossistenergiprodukter: Andreas Lindholm 08-405 14 54