Frågor och svar om tidiga insatser för asylsökande

Publicerad Uppdaterad

Tidiga insatser under asyltiden syftar till en bättre och snabbare etablering i samhälls- och arbetslivet. Det är viktigt att tiden då den enskilde befinner sig i asylprocessen kan tas tillvara och användas på ett meningsfullt sätt, bland annat för att korta vägarna till en framtida etablering för den som får uppehållstillstånd. Regeringen beslutade i december 2016 om flera förordningar med anledning av tidiga insatser för asylsökande och personer som har beviljats uppehållstillstånd och bor i Migrationsverkets anläggningsboende (abo). Dessa förordningar trädde i kraft den 1 februari 2017.

Vad innebär länsstyrelsernas nya uppdrag om tidiga insatser?

Sedan den 1 februari 2017 har länsstyrelserna i uppdrag att vara samordnande aktör och verka för att de resurser som avsätts för olika typer av insatser för asylsökande används ändamålsenligt, ger verksamhet med god geografisk spridning och når en så stor andel av målgruppen som möjligt. Länsstyrelserna ska verka för att tillgången till insatser motsvarar det behov som finns i länet och att målgruppen har möjlighet att delta. Länsstyrelserna ska i detta sammanhang även verka för regional samverkan mellan kommuner, statliga myndigheter, organisationer i det civila samhället och andra relevanta aktörer.

Mer om länsstyrelsernas uppdrag om tidiga insatser för asylsökande (Länsstyrelsernas webbplats)

Tar länsstyrelserna över ansvaret för organiserad sysselsättning från Migrationsverket?

Den ordning som infördes den 1 februari 2017 för tidiga insatser är inte densamma som tidigare, även om länsstyrelserna genom sitt samordnande uppdrag i vissa avseenden tar över uppgifter som Migrationsverkets tidigare haft. Länsstyrelsernas uppdrag handlar om att samordna andra aktörer som i sin tur erbjuder insatser för asylsökande. Länsstyrelserna ansvarar därmed inte för att själva erbjuda insatser. Migrationsverkets verksamhet med organiserad sysselsättning kommer att upphöra. De insatser som erbjuds av folkbildningens aktörer fortsätter som tidigare, och är ett exempel på verksamhet som ska samordnas av länsstyrelserna.

Svenska från dag ett under asyltiden – vad är det?

Svenska från dag ett är en satsning för att ge asylsökande och vissa nyanlända möjlighet att lära sig svenska tidigt och samtidigt få en grundläggande förståelse för, och inblick i, det svenska samhället. Ett viktigt syfte är att ge de asylsökande en meningsfull sysselsättning under asyltiden. För att genomföra undervisning i svenska och samhällsorientering, Svenska från dag ett, tilldelas studieförbunden, folkhögskolorna och studieförbundet SISU Idrottsutbildarna ett statsbidrag.

Intresset från både anordnare och deltagare har varit stort; Svenska från dag ett har hittills anordnats i över 250 av Sveriges 290 kommuner. Satsningen infördes i augusti 2015 och antalet deltagare de första dryga fyra månaderna var cirka 60 000 personer. Under 2016 (fram till september) var antalet deltagare drygt 40 000 personer.

Artikel: Stort intresse för Svenska från dag ett
Pressmeddelande: Svenska från dag ett för bättre etablering

Varför satsar regeringen på kompetenskartläggning för asylsökande?

Kompetenskartläggning, alltså kartläggning av en persons utbildningsbakgrund och arbetslivserfarenhet, redan under asyltiden är viktigt för en snabbare etablering. Den satsning på Arbetsförmedlingens kompetenskartläggning som beslutades i samband med vårändringsbudgeten för 2016 fortsätter. Från och med 2017 implementeras uppgiften permanent i Arbetsförmedlingens verksamhet. Genom kompetenskartläggning kan rekryteringsbehoven till olika bristyrken, bland annat inom välfärdsområdena, bättre tillgodoses.

Varför tas praktikplatserna för asylsökande bort?

Migrationsverkets ansvar för organiserad sysselsättning för asylsökande, som bland annat inkluderat praktikplatser, har upphört. Migrationsverket ska istället fokusera på att korta tiderna för handläggning av asylansökningar. I det nya system som införts, där länsstyrelserna är samordnande aktör, möjliggörs många olika insatser. Bland annat får de asylsökande möjlighet att ta del av exempelvis språkinsatser som anordnas av organisationer i det civila samhället. De avsiktsförklaringar som Migrationsverket ingått med ett antal företag har tagits över av Arbetsförmedlingen. När fler personer får uppehållstånd så behövs praktikplatserna till dessa personer. Syftet med den nya ordningen är att hjälpa de många nyanlända med uppehållstillstånd att komma ut på arbetsmarknaden.

Vad är syftet med det nya statsbidraget för tidiga insatser som infördes den 1 februari 2017?

Syftet är att motverka passivisering under asyltiden, att underlätta kontakter med den svenska arbetsmarknaden och att främja förutsättningarna för en framtida etablering för de som beviljas uppehållstillstånd.

Vilka kan ta del av statsbidraget?

Statsbidraget kan lämnas till organisationer i det civila samhället som uppfyller vissa krav på till exempel frivillighet och demokratisk uppbyggnad. Statsbidraget kan i vissa fall även lämnas till kommuner och kommunalförbund. Verksamhet kan bedrivas i samarbete med en eller flera andra organisationer.

Hur sker ansökan om statsbidrag för tidiga insatser?

Ansökan ställs till länsstyrelsen som också betalar ut statsbidraget. I mån av medel kan bidrag lämnas för verksamheter som främjar kunskaper i svenska språket, främjar kunskaper om samhälle och arbetsmarknad eller som främjar hälsa. Verksamheterna ska erbjudas för eller till förmån för vuxna asylsökande och personer som har beviljats uppehållstillstånd men som bor kvar i Migrationsverkets anläggningsboenden.

Läs mer om TIA-bidrag för verksamhet inom tidiga insatser (Länsstyrelsernas webbplats)

Varför avvecklas kommuners rätt till ersättning för sfi för personer i anläggningsboenden?

I budgetpropositionen för 2016 avsatte regeringen medel för sfi för personer i anläggningsboende. Dessa medel har använts i mycket begränsad utsträckning och sedan den 1 februari 2017 har medlen därför riktats om till ett bredare och mer flexibelt utbud av tidiga insatser för asylsökande och personer med uppehållstillstånd som bor i Migrationsverkets anläggningsboenden. Med den nya inriktningen bedöms medlen komma till bättre nytta och användas till insatser som når betydligt fler i målgruppen.

Kan kommuner använda det nya statsbidraget för sfi i anläggningsboenden?

Statsbidraget får i vissa fall lämnas till kommuner och kommunalförbund men får då inte användas för att utföra uppgifter som kommuner enligt lag eller förordning är skyldiga att utföra.

Förordningar i Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringen beslutade den 22 december 2016 om två nya förordningar och två ändrade förordningar med anledning av tidiga insatser för asylsökande och personer som har beviljats uppehållstillstånd och bor i Migrationsverkets anläggningsboende.