Artikel

Regeländringar beslutade den 29 juni 2017

Publicerad

Elcertifikat

Regeringen har beslutat att utfärda ändringar i lagen om elcertifikat och beslutat om ändringar i förordningen om elcertifikat.

De kvoter för beräkning av kvotplikt som enligt lagförslaget i prop. 2016/17:179 ska finnas i förordningen om elcertifikat har också beslutats för åren 2018–2045. De nu framräknade kvoterna inkluderar faktiskt utfall avseende bl.a. elanvändning för år 2016 och en ny prognos för elanvändningen 2017.

Ändringarna i såväl lagen som förordningen träder i kraft den 1 januari 2018.

Referenser:
– regeringens proposition Nytt mål för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2017 (prop. 2016/17:179)
– näringsutskottets betänkande 2016/17:NU20 Nytt mål för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2017
– riksdagsskrivelse 2016/17:330
– lagen (2011:1200) om elcertifikat
– förordningen (2011:1480) om elcertifikat

Lokala klimatinvesteringar

Regeringen har beslutat om ändringar i förordningen om lokala klimatinvesteringar (Klimatklivet).

Ändringarna i förordningen innebär i korthet bl.a. att
– ordet laddningsstation ändras till laddningspunkt,
– stöd inte får ges till åtgärder som avser marknadsföring,
– stöd får uppgå till högst 70 procent av investeringskostnaden,
– laddningspunkter som är tillgängliga för allmänheten ska utrustas på ett sådant sätt att information kan lämnas i realtid,
– beloppsmässig begränsning av stöd till laddningspunkter för normalladdning eller snabbladdning har tagits bort, dock kvarstår procentuellt tak,
– Naturvårdsverket får besluta om antalet prövningstillfällen och ska publicera uppgifter om dessa på sin webbplats,
– även länsstyrelsen, utöver Naturvårdsverket och Statens energimyndighet, får begära uppgifter som behövs för uppföljning och utvärdering,
– ny hänvisning till bestämmelser om offentliggörande, rapportering och registerföring i lagen och förordningen om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler införs,
– förordningens tillämpning tidsbegränsas p.g.a. EU:s statsstödsregler.

Förordningen träder i kraft den 25 juli 2017.

Referenser:
– förordningen (2015:517) om lokala klimatinvesteringar

Mer information

Författningarna blir offentliga när de kommer ut från trycket i Svensk författningssamling.

Kontaktpersoner:
Elcertifikat: Christina Nordenbladh 08-405 22 65
Klimatinvesteringar: Pia-Maria Lindroos 08-405 21 51