Artikel

Regeländringar beslutade den 16 november 2017

Publicerad

Upphävande av Naturvårdsverkets föreskrifter om kartläggning och analys av ytvatten

Regeringen har beslutat att upphäva Naturvårdsverkets föreskrifter om kartläggning och analys av ytvatten.

Regeringen behöver genom förordning upphäva Naturvårdsverkets föreskrifter om kartläggning och analys av ytvatten eftersom Naturvårdsverket inte längre har bemyndigande att fatta beslut om dessa föreskrifter. Föreskriftsrätten ligger i dag på Havs- och vattenmyndigheten.

Regeringens förordning kommer kungöras i Naturvårdsverkets författningssamling.

Referenser

  • förordning om upphävande av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:1) om kartläggning och analys av ytvatten enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön

Ändringar i lagen om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen

Regeringen har efter riksdagens beslut utfärdat ändringar i lagen om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen. Ändringarna innebär anpassningar till Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1513 av den 9 september 2015 om ändring av direktiv 98/70/EG om kvaliteten på bensin och dieselbränslen och om ändring av direktiv 2009/28/EG om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor (ILUC-direktivet) i de delar som avser ändringarna i direktiv 2009/28/EG.

Lagändringarna innebär ändrade definitioner av avfall och restprodukter och ändrade krav på minskning av växthusgasutsläpp för att biodrivmedel och flytande biobränslen ska anses vara hållbara. De som är rapporteringsskyldiga får en utökad uppgiftsskyldighet. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldigheten att lämna uppgifter. Statens energimyndighet får återkalla ett hållbarhetsbesked om rapporteringsskyldigheten enligt lagen har upphört. Ett mål införs om att andelen avancerade biodrivmedel år 2020 ska vara minst 0,5 procent av de 10 procentenheter som utgör förnybartdirektivets mål för förnybar energi i transportsektorn.

Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2018.

Referenser

  • Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1513 av den 9 september 2015 om ändring av direktiv 98/70/EG om kvaliteten på bensin och dieselbränslen och om ändring av direktiv 2009/28/EG om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor
  • regeringens proposition Genomförande av ändringar i förnybartdirektivet 
  • ILUC (prop. 2016/17:217)
  • miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2017/18:MJU6 Genomförande av ändringar i förnybartdirektivet – ILUC
  • riksdagsskrivelse 2017/18:31
  • lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen

Mer information

Författningarna blir offentliga när de kommer ut från trycket i Svensk författningssamling. Det beräknas ske tisdagen den 28 november 2017.

Kontaktpersoner
Ytvatten: Anna Josefsson 08-405 48 86
Hållbarhetskriterier: Christina Nordenbladh 08-405 22 65