Artikel från Finansdepartementet

Sent genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet påverkar inte när direktivets krav börjar gälla

Publicerad

Enligt webbtillgänglighetsdirektivet ska de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa direktivet vara antagna och offentliggjorda senast 23 september 2018. Den svenska lagstiftningen kommer inte antas i tid. Detta påverkar dock inte när kraven börjar gälla, då regelverket enligt direktivet ska inträda successivt från september 2019 till juni 2021.

Lagstiftningsarbetet med anledning av webbtillgänglighetsdirektivet är komplicerat och har flera beröringspunkter med annan lagstiftning. I departementspromemorian Ds 2017:60 lämnas förslag till hur webbtillgänglighetsdirektivet ska genomföras i svensk lagstiftning. Direktivet är ett så kallat minimiharmoniseringsdirektiv och i promemorian föreslås även vissa bestämmelser som går utöver direktivets minimikrav.

Promemorian skickades ut på remiss i november 2017 fram till 27 februari 2018. Många remissinstanser har lämnat synpunkter på förslaget som tar tid att analysera och bemöta inom ramen för pågående arbete med en lagrådsremiss. Den lagstiftning som krävs för genomförande av direktivet kommer därför inte att kunna antas i tid. Arbetet bedrivs i nuläget med sikte på att en lagrådsremiss ska beslutas under våren 2018 och att en proposition ska kunna överlämnas till riksdagen under hösten.

Förseningen kommer inte att påverka när kraven som följer av direktivet börjar gälla eftersom dessa ska inträda successivt från september 2019 till juni 2021.