Artikel

Regeländringar beslutade den 1 mars 2018

Publicerad

Ändring i förordningen om miljösanktionsavgifter

Regeringen har beslutat om en ändring i förordningen om miljösanktionsavgifter som innebär att en hänvisning till en paragraf i en upphävd myndighetsföreskrift uppdateras till att avse motsvarande paragraf i den föreskrift som ersatt den upphävda. Detta medför ingen ändring i sak.

Miljörapport ska lämnas in av verksamhetsutövare senast den 31 mars varje år. Lämnar man in miljörapporten för sent kan en miljösanktionsavgift tas ut. Naturvårdsverket har upphävt sin tidigare föreskrift NFS 2006:9 och ersatt denna med en ny föreskrift NFS 2016:8.

Ändringen träder i kraft den 27 mars 2018.

Referenser:

– förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter

Mer information

Författningen blir offentlig när den kommer ut från trycket i Svensk författningssamling.

Kontaktperson:
Pia-Maria Lindroos 08-405 21 51