Artikel

Regeländringar beslutade den 27 september 2018

Publicerad

Den 27 september beslutade regeringen om följande regeländring inom Miljö- och energidepartementets områden.

Förordningsändringar med anknytning till propositionen Elmarknadsfrågor

Regeringen har beslutat om ändringar i förordningen om mätning, beräkning och rapportering av överförd el, förordningen med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät, förordningen om geografisk miljöinformation, förordningen om certifiering av stamnätsföretag för el och elförordningen. Ändringarna kompletterar de lagändringar som riksdagen beslutat med anledning av propositionen Elmarknadsfrågor (prop. 2017/18:237). De lagändringar som är av intresse i detta sammanhang innebär:

  • Ellagens (1997:857) terminologi förtydligas när det gäller indelningen av elnätet i olika nivåer och förutsättningarna för att bedriva överföring av el på de högsta spänningsnivåerna. Bestämmelserna om certifiering av stamnätsföretag anpassas till ändringarna i ellagen.
  • Elanvändarna ska få bättre tillgång till information om avgifter och övriga villkor för överföring av el.
  • Ellagens bestämmelser om överklagande förenklas.

I förordningarna görs följdändringar med anledning av att termen ”transmissionsnät” införs i ellagen från och med den 1 januari 2019, samtidigt som ordet ”stamledning” försvinner.

I förordningen om certifiering av stamnätsföretag för el görs dessutom justeringar i anslutning till ändringar i lagen (2011:710) om certifiering av stamnätsföretag för el.

I elförordningen görs ändringar i anslutning till ändringar i 4, 11 och 13 kap. ellagen. Bland annat får Energimarknadsinspektionen möjlighet att meddela verkställighetsföreskrifter när det gäller en ny uppgiftsskyldighet för elnätsföretagen. I förordningen införs också ett bemyndigande till Energimarknadsinspektionen att meddela föreskrifter om hur nättariffer ska utformas för att främja ett effektivt utnyttjande av elnätet.

Referenser

  • Förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el
  • Förordningen (2007:1119) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät
  • Förordningen (2010:1770) om geografisk miljöinformation
  • Förordningen (2011:714) om certifiering av stamnätsföretag för el
  • Elförordningen (2013:208)

Kontaktperson

Andreas Lindholm, 08-405 14 54

Miljödepartementets regeländringar

Alla de regeländringar som regeringen har beslutat om inom Miljödepartementets områden finns samlade.

Svensk författningssamling

Författningar blir offentliga när de är publicerade på Svensk författningssamlings webbplats. Där finns den officiella versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter.