Artikel

Regeländringar beslutade den 16 maj 2019

Publicerad

Säkerhet vid geologisk lagring av koldioxid

När ett tillstånd till geologisk lagring av koldioxid ges ska kravet på säkerhet inte längre vara begränsat till att endast omfatta avhjälpande av en miljöskada och andra återställningsåtgärder. Villkor om säkerhet ska kunna justeras om det kan antas att den säkerhet som ställts inte längre är tillräcklig eller är större än vad som behövs. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vad som krävs för att en säkerhet ska kunna godtas. Regeringen har även beslutat en ändring i förordningen om geologisk lagring av koldioxid som innebär att en säkerhet som ställs vid tillstånd till geologisk lagring av koldioxid ska få tas i anspråk för kostnader som uppkommer för tillsynsmyndigheten vid ett tillfälligt övertagande av tillståndet.

Ändringarna träder i kraft den 1 augusti 2019.

Referenser:

  • regeringens proposition Säkerhet vid geologisk lagring av koldioxid (prop. 2018/19:64)
  • miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2018/19:MJU14 Säkerhet vid geologisk lagring av koldioxid
  • riksdagsskrivelse 2018/19:212
  • miljöbalken
  • förordningen (2014:21) om geologisk lagring av koldioxid

Ändring i förordningen om bekämpningsmedelsavgifter

Regeringen har beslutat om ändring i förordningen om bekämpningsmedelsavgifter. Ändringen rör avgifter för prövning av ansökningar om ett utvidgat godkännande för mindre användningsområde enligt EU:s växtskyddsmedelsförordning. Ändringen innebär att det av förordningen framgår att sådana avgifter inte behöver helt täcka myndighetens kostnader för prövningen.

Ändringen träder i kraft den 14 juni 2019.

Referenser:

  • förordningen (2013:63) om bekämpningsmedelsavgifter

Kontaktpersoner:

Geologisk lagring: Christoffer Sheats 08-405 25 27

Bekämpningsmedelsavgifter: Anna-Karin Rosman 08-405 92 47

 

Miljödepartementets regeländringar

Alla de regeländringar som regeringen har beslutat om inom Miljödepartementets områden finns samlade.

Svensk författningssamling

Författningar blir offentliga när de är publicerade på Svensk författningssamlings webbplats. Där finns den officiella versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter.