Artikel från Justitiedepartementet

Regeringen presenterar omarbetat förslag för genomförandet av EU:s vapendirektiv

Publicerad

Regeringen remitterar nu ett omarbetat förslag till ändringar i genomförandet av vapendirektivet som innebär att löstagbara magasin för halvautomatiska och repeterande vapen med kantantändning inte längre omfattas av regleringen. Det förändrade förslaget innebär att jägare överhuvudtaget inte kommer att beröras av de lagändringar som föreslås. Ändringar i svensk lagstiftning krävs för att genomföra 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv. Samtidigt aviserar regeringen även att ett antal förslag som kommer att underlätta för legala vapenägare ska genomföras.

Bakgrunden till ändringarna i vapendirektivet var de terrorattacker som under de senaste åren och särskilt 2015 inträffade i Frankrike och på andra håll i Europa. EU-kommissionen ansåg att händelserna var ett tydligt tecken på det mångfacetterade säkerhetshot som den organiserade brottsligheten och terrorismen medför. Som en reaktion på detta ville kommissionen ytterligare stärka åtgärderna för att försvåra smugglingen av skjutvapen. Kommissionen ansåg därför att EU behöver en mer samordnad och enhetlig strategi när det gäller skjutvapen.

De säkerhetsfrågor som behandlas i vapendirektivet har gränsöverskridande karaktär. Svagheter hos en medlemsstat när det gäller brottslig verksamhet påverkar hela EU. Skillnader i nationell lagstiftning, klassificering av skjutvapen och administrativa förfaranden undergräver en enhetlig tillämpning av direktivet. Genom vapendirektivet fastställs ett gemensamt regelverk som inte hade kunnat uppnås genom enbart nationella eller bilaterala åtgärder.

Regeringens utredare föreslog att alla magasin skulle regleras. Efter remisskritik inskränktes förslaget till att endast omfatta magasin av en viss storlek. Direktivet är snårigt skrivet och det har förts fram olika tolkningar om hur direktivets artiklar ska genomföras i svensk rätt. Regeringen har lyssnat på kritiken från jägare, målskyttar och oppositionen och föreslår därför ytterligare en inskränkning. Det nya förslaget innebär att löstagbara magasin för halvautomatiska och repeterande vapen med kantantändning inte längre omfattas av regleringen. Detta innebär att jägare överhuvudtaget inte kommer att beröras av de lagändringar som föreslås för att genomföra vapendirektivet.

Förslaget skickas nu på remiss till den 23 augusti och avsikten är att det sedan ska föredras i Lagrådet. Därefter avser regeringen att lägga fram en proposition i riksdagen med alla de lagförslag som krävs för att genomföra vapendirektivet.

Regeringen arbetar också med lättnader för jägare och har för avsikt att gå vidare med de förslag som har lämnats av utredare om ljuddämpare och utökad vapengarderob. Den som har tillstånd att inneha ett skjutvapen för ändamålet skjutning ska ha rätt att utan särskilt tillstånd också inneha ljuddämpare. Vapengarderoben ska utökas med flera vapendelar, vilket kommer underlätta för jägarna.

Vidare anser regeringen att handläggningstiderna för vapentillstånd hos Polismyndigheten måste kortas. Regeringen kommer därför ge Polismyndigheten i uppgift att utveckla och effektivisera den digitala hanteringen av vapentillstånd så att processen blir smidigare och kortare för både de som ansöker och de som hanterar ansökningarna.