Artikel

Regeländringar beslutade den 19 juni 2019

Publicerad

Lagändringar gällande otillåtna avfallstransporter

Regeringen har utfärdat lag om ändring i miljöbalken med anledning av att riksdagen har antagit regeringens lagförslag i propositionen Ändamålsenliga sanktioner mot otillåtna avfallstransporter (prop. 2018/19:79). Bestämmelserna träder i kraft den 1 augusti 2019.

De nya bestämmelserna innebär att straffansvaret för otillåten avfallstransport omfattar den som i fråga om avfall anordnar eller genomför en transport som är avsedd att ske till ett land utanför EU i strid med EU:s avfallstransportförordning. Brottet anses således fullbordat på ett tidigare stadium än enligt tidigare bestämmelser. Dessutom ska straff kunna utdömas även när en transport har anmälts eller godkänts, om anmälan eller godkännandet bygger på oriktiga uppgifter. Det blir en särskild brottsrubricering för grova fall av otillåten avfallstransport med en strängare straffskala. Vidare ska det inte dömas till ansvar i ringa fall. Otillåten avfallstransport ska inte längre vara straffbart på försöksstadiet.

Straffansvaret för försvårande av miljökontroll utvidgas till att omfatta också bestämmelser i EU:s avfallstransportförordning.

De nya bestämmelserna innebär även en möjlighet att hålla kvar och omhänderta avfall om det behövs för att säkerställa att ett föreläggande eller ett förbud följs. Avfall som varit föremål för brott ska kunna förverkas. Avfall som tagits i beslag ska också få säljas eller förstöras, om det skäligen kan antas att avfallet kommer att förverkas.

Genom EU:s avfallstransportförordning begränsas och regleras gränsöverskridande avfallstransporter så att dessa ska ske på ett sätt som säkerställer en hög skyddsnivå för miljön och människors hälsa.

Referenser:

  • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 av den 14 juni 2006 om transport av avfall
  • regeringens proposition Ändamålsenliga sanktioner mot otillåtna avfallstransporter (prop. 2018/19:79)
  • miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2018/19:MJU16 Ändamålsenliga sanktioner mot otillåtna avfallstransporter
  • riksdagsskrivelse 2018/19:254
  • miljöbalken

Kontaktperson:

Anna Cedrum 08-405 12 09

 

Miljödepartementets regeländringar

Alla de regeländringar som regeringen har beslutat om inom Miljödepartementets områden finns samlade.

Svensk författningssamling

Författningar blir offentliga när de är publicerade på Svensk författningssamlings webbplats. Där finns den officiella versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter.