Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Artikel från Finansdepartementet

Fakta: Samordningsnummer

Publicerad Uppdaterad

Det har rapporterats om brister i systemet för samordningsnummer. I rapporteringen har det förekommit missförstånd om vad ett samordningsnummer är och vad det kan användas till.

  • Samordningsnummer är en identitetsbeteckning för en person som inte är eller har varit folkbokförd i Sverige. Numret används bland annat för att undvika personförväxling och underlätta informationsutbyten mellan olika myndigheter om individer. Det är inte ett tillfälligt personnummer.
  • Ett samordningsnummer ger inte några rättigheter eller förmåner i sig. Det är inte ett arbetstillstånd, det räcker inte för att kunna öppna bankkonto eller få BankID, det ger inte rätt till hälso- och sjukvård eller utbetalningar från välfärdssystemet. Det ger inte heller rätt att resa in i Sverige eller att vistas här.

Bakgrund

Det här är ett samordningsnummer

Samordningsnummer är en identitetsbeteckning för en person som inte är eller har varit folkbokförd i Sverige. Syftet med samordningsnummer är att tillgodose myndigheternas behov av en enhetlig identitetsbeteckning för personer som inte är eller har varit folkbokförda i landet för att undvika personförväxling och lättare utbyta information om personen med andra myndigheter och organisationer. Det kan till exempel handla om en utbytesstudent som ska få betyg eller en utländsk gästarbetare som ska beskattas.

Samordningsnummer infördes år 2000. Innan samordningsnumren infördes kunde personer som inte var folkbokförda i Sverige få ett personnummer, om vissa myndigheter hade ett behov av att ge en person en svensk identitetsbeteckning. Det var även vanligt att myndigheter använde egna, olika, interna beteckningar för dessa individer.   

För att skapa ordning och reda mellan personer som är folkbokförda och inte folkbokförda skapades istället samordningsnummer.

Två kategorier av samordningsnummer

Det finns två kategorier av samordningsnummer. Styrkta samordningsnummer som kräver att identiteten är fastställd av den begärande myndigheten och ostyrkta samordningsnummer där det kan råda osäkerhet om den enskildes identitet.

Ungefär hälften av alla tilldelade samordningsnummer är ostyrkta. De ostyrkta samordningsnumren finns för att exempelvis Polismyndigheten och domstolarna har ett behov av att dela information om en person även om identiteten på personen inte går att styrka. Därför har Polismyndigheten ett undantag från att styrka identiteten för personer som registreras i bland annat misstankeregistret och ett samordningsnummer kan tilldelas ändå. Undantaget från att styrka identiteten gäller också när en person registreras i beskattningsdatabasen. Om en persons identitet inte är styrkt framgår detta i Skatteverkets register och informationen skickas ut till myndigheter som tar emot uppgifter om samordningsnummer.

Så tilldelas samordningsnummer

Skatteverket är den myndighet som tilldelar samordningsnummer på begäran. I dag kan en person inte ansöka om ett samordningsnummer själv, utan det tilldelas en person när Skatteverket eller en annan myndighet har ett behov av det. För att få begära tilldelning av samordningsnummer måste den sökande myndigheten enligt huvudregeln först ha fastställt personens identitet. Om myndigheten är osäker på identiteten kan myndigheten kräva personlig inställelse.

Att enbart myndigheter kan begära samordningsnummer är något som har kritiserats av till exempel utländska medborgare som äger en sommarstuga i Sverige och som har haft svårt att få samordningsnummer tilldelade. Utan en svensk identitetsbeteckning kan vissa vardagliga sysslor vara besvärliga för den enskilde och många har därför uttryckt en önskan om att det borde finnas ett enklare och mer tillförlitligt sätt att få en identitetsbeteckning, särskilt när den enskilde kan styrka sin identitet.

Samordningsnumret är idag evigt

Enligt nuvarande regler är ett samordningsnummer evigt och personer som har tilldelats ett nummer kan idag inte avregistreras. Alla samordningsnummer som har utfärdats sedan år 2000 finns därför kvar och är oförändrade i registret. Det är inte heller möjligt att avregistrera en person som tilldelats ett samordningsnummer på felaktiga grunder.

Regeringens åtgärder

Förändringar i reglerna från 1 maj 2021

I februari 2021 presenterade regeringen en lagrådsremiss med bland annat följande förslag:

Samordningsnummer ska automatiskt förklaras vilande efter fem år
Ett samordningsnummer ska automatiskt förklaras vilande efter fem år från det att numret tilldelats en person om inte en myndighet eller den enskilde har förnyat numret.

Vilande samordningsnummer om det finns särskilda skäl
Skatteverket får en möjlighet att förklara ett nummer vilande till exempel om numret har tilldelats någon under en falsk identitet.

Adresskrav för samordningsnummer
Det införs ett krav på att anmäla en aktuell kontaktadress för den som tilldelas ett samordningsnummer.

Krav på personlig inställelse för enskild som behöver samordningsnummer
Det införs ett krav på personlig inställelse för enskild som har anknytning till Sverige och själv vill ansöka om samordningsnummer.

Utredningen om folkbokföring och samordningsnummer 

Regeringen beslutade den 5 september 2019 om kommittédirektivet Åtgärder för att minska fel i folkbokföringen (Dir. 2019:54). I den särskilda utredarens uppdrag ingår bland annat att lämna förslag om ett säkrare system för samordningsnummer, i detta ingår även att föreslå hur kontrollen av en persons identitet bör utformas för att tilldelningen av samordningsnummer ska bli säkrare.

Utredningen om folkbokföring och samordningsnummer (Fi 2019:05) ska redovisa sitt uppdrag senast den 1 april 2021.

Mer om samordningsnummer på Skatteverkets hemsida.

Skatteverkets information på Skatteverkets rättsliga vägledning

Skatteverkets information under rubriken folkbokföring

Skatteverkets information under rubriken skatt

Skatteverkets information till statliga myndigheter

Skatteverket har även publicerat en artikel

 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.