Artikel

Regeländringar beslutade den 29 april 2020

Publicerad

Tillfällig lagändring för att underlätta övergången till sommarbensin

Regeringen har efter riksdagens beslut utfärdat ändringar i drivmedelslagen. Bakgrunden är att spridningen av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 medför såväl humanitära konsekvenser som påverkan på näringslivet. Regeringen har redan vidtagit ett stort antal åtgärder för att motverka smittspridningen och mildra dess ekonomiska konsekvenser.

En konsekvens av smittspridningen är att övergången till sommarbensin den 1 maj, eller den 16 maj i norra Sverige, försvåras eftersom stora volymer vinterbensin inte har sålts. I propositionen Tillfällig åtgärd för att underlätta övergången till sommarbensin föreslår regeringen därför en ändring i drivmedelslagen som innebär att sommarperiodens början senareläggs till den 1 juni. Det föreslås vidare en ändring i drivmedelslagen som innebär att sommarperioden återgår till den nuvarande. Riksdagen har godkänt förslaget och regeringen har utfärdat lagändringarna.

Lagändringarna träder i kraft den 1 maj 2020 respektive den 1 januari 2021.

Referenser:

  • regeringens proposition Tillfällig åtgärd för att underlätta övergången till sommarbensin (prop. 2019/20:160)
  • miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2019/20:MJU18 Tillfällig åtgärd för att underlätta övergången till sommarbensin
  • riksdagsskrivelse 2019/20:227
  • lag (2020:260) om ändring i drivmedelslagen (2011:319)
  • lag (2020:261) om ändring i drivmedelslagen (2011:319)

Kontaktperson:

Linnéa Klefbäck 08-405 21 27

Miljödepartementets regeländringar

Alla de regeländringar som regeringen har beslutat om inom Miljödepartementets områden finns samlade.

Svensk författningssamling

Författningar blir offentliga när de är publicerade på Svensk författningssamlings webbplats. Där finns den officiella versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter.