Artikel

Regeländringar beslutade den 1 oktober 2020

Publicerad

Ändring i luftkvalitetsförordningen för att förbättra genomförandet av luftkvalitetsdirektivet

Regeringen har beslutat om en ändring i luftkvalitetsförordningen som innebär att Naturvårdsverket får ansvar för att dels dokumentera den kontroll av luftkvaliteten som görs i enlighet med luftkvalitetsdirektivet, dels uppdatera dokumentationen. Ändringen syftar till att förbättra genomförandet av luftkvalitetsdirektivet.

Ändringarna träder i kraft den 1 november 2020.

Referenser:

  • Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/50/EG av den 21 maj 2008 om luftkvalitet och renare luft i Europa, i lydelsen enligt kommissionens direktiv (EU) 2015/1480
  • förordning (2020:822) om ändring i luftkvalitetsförordningen (2010:477)

Ändring i förordningen om utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön

Regeringen har beslutat om en ändring i förordningen om utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön. Ändringen innebär att förordningens bilagor uppdateras i fråga om de uppgifter som ska ingå i en riskbedömning vid utsättning i miljön eller utsläppande på marknaden av genetiskt modifierade organismer (GMO). De nya bestämmelserna syftar till att genomföra nödvändiga ändringar i svensk rätt med anledning av ändringar i EU:s s.k. GMO-direktiv. Direktivets bilagor med uppgifter som ska ingå i en riskbedömning har uppdaterats och utvecklats i enlighet med vägledning som tagits fram av den Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, Efsa.

Ändringen träder i kraft den 15 november 2020.

Referenser:

  • Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG av den 12 mars 2001 om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön och om upphävande av rådets direktiv 90/220/EEG, i lydelsen enligt kommissionens direktiv (EU) 2018/350
  • förordning (2020:832) om ändring i förordningen (2002:1086) om utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön

Kontaktpersoner:

Luftkvalitet: Sarah Berwick 08-405 44 41

GMO: Johan Pettersson 08-405 82 41

Miljödepartementets regeländringar

Alla de regeländringar som regeringen har beslutat om inom Miljödepartementets områden finns samlade.

Svensk författningssamling

Författningar blir offentliga när de är publicerade på Svensk författningssamlings webbplats. Där finns den officiella versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter.