Artikel

Regeländringar beslutade den 11 mars 2021

Publicerad

Ändringar i förordningen om klimatbonusbilar

Regeringen har beslutat att förordningen (2021:131) om ändring i förordningen om klimatbonusbilar, som beslutades den 25 februari, ska utgå och samtidigt beslutat en ny förordning om ändring i förordningen om klimatbonusbilar.

Den nya ändringsförordningen är likalydande med den som beslutades den 25 februari och har samma ikraftträdande, dvs. den 1 april. Se regeländringar beslutade den 25 februari 2021.

Regeländringar beslutade den 25 februari 2021

De två besluten har fattats för att uppfylla de krav som ställs i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (anmälningsdirektivet). Direktivet förutsätter att utkast till tekniska föreskrifter anmäls till kommissionen innan de antas. Den ändring som beslutades den 25 februari hade dock inte anmälts i tid.

Referenser:

  • förordning (2021:199) om ändring i förordningen (2021:131) om ändring i förordningen (2017:1334) om klimatbonusbilar
  • förordning (2021:200) om ändring i förordningen (2017:1334) om klimatbonusbilar

Kontaktperson:

Pia-Maria Lindroos 08-405 21 51

Miljödepartementets regeländringar

Alla de regeländringar som regeringen har beslutat om inom Miljödepartementets områden finns samlade.

Svensk författningssamling

Författningar blir offentliga när de är publicerade på Svensk författningssamlings webbplats. Där finns den officiella versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter.