Hoppa till huvudinnehåll
Artikel

Regeländringar beslutade den 24 mars 2021

Publicerad

Ändring i förordningen om bekämpningsmedel

Regeringen har beslutat om ändring i förordningen om bekämpningsmedel som innebär att

  • All användning av växtskyddsmedel förbjuds

- på skolgårdar och gårdar till förskolor och på lekplatser

- i parker och trädgårdar och andra områden som i första hand är avsedda att vara rekreationsområden som allmänheten har tillträde till

- på tomtmark för bostadshus, på krukväxter i trädgårdar, inom koloniträdgårdsområden och i växthus som inte används yrkesmässigt

- på växter inomhus utom i produktionslokaler, lagerlokaler och dyl.

  • Kemikalieinspektionen får möjlighet att föreskriva om undantag från användningsförbuden för verksamma ämnen i växtskyddsmedel som innebär begränsad risk för människors hälsa och miljön
  • Jordbruksverket får möjlighet att föreskriva om undantag för att förhindra introduktion, etablering och spridning av karantänskadegörare, eller som behövs för odlandet av växter som bevaras i Nationella genbanken eller i Nordiskt genresurscenter
  • Naturvårdsverket får möjlighet att föreskriva om undantag för att förhindra introduktion, etablering och spridning av invasiva främmande arter.
  • Kommunerna får möjlighet att i enskilda fall ge dispens, om det behövs för odlandet av växter som bevaras i Nationella genbanken eller i Nordiskt genresurscenter, eller behövs av andra särskilda skäl
  • Samtliga myndigheter som har ansvar för utbildning i säker hantering av bekämpningsmedel får möjlighet att meddela förskrifter om att länsstyrelsen ska erbjuda utbildningen och om hur den ska genomföras.

Beslutet gällande användningsförbud för växtskyddsmedel handlar om att minska riskerna för människors och djurs hälsa och miljön genom att förbjuda användningen av växtskyddsmedel i områden som allmänheten har tillgång till och vistas på.

Beslutet bidrar till att uppfylla det nationella miljökvalitetsmålet Giftfri miljö samt bestämmelserna i EU:s direktiv 2009/128/EG om en hållbar användning av bekämpningsmedel som bland annat syftar till att minska de risker som användningen av bekämpningsmedel innebär för människors hälsa och miljön.

Beslutet gällande ansvaret för utbildning i säker hantering av bekämpningsmedel syftar till att ge alla myndigheter med utbildningsansvar på bekämpningsmedelsområdet samma möjlighet att delegera ansvaret och därmed göra systemet mer flexibelt.

Referenser:

  • Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/128/EG av den 21 oktober 2009 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder för att uppnå en hållbar användning av bekämpningsmedel
  • förordning (2021:229) om ändring i förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel

Kontaktperson:

Anna-Karin Rosman 08-405 92 47

Laddar...