Artikel

Regeländringar beslutade den 4 mars 2021

Publicerad

Ändring i förordningen med instruktion för Havs- och vattenmyndigheten

Regeringen har beslutat en förordning om ändring i förordningen med instruktion för Havs- och vattenmyndigheten. Havs- och vattenmyndighetens instruktion innehåller i dag en hänvisning till förordning (EG) nr 199/2008. Med anledning av att förordningen upphävts och ersatts med en ny förordning har hänvisningen ändrats. I instruktionen hänvisas i stället till förordning (EU) 2017/1004.

Ändringen träder i kraft den 1 april 2021.

Referenser:

  • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1004 av den 17 maj 2017 om upprättande av en unionsram för insamling, förvaltning och användning av data inom fiskerisektorn och till stöd för vetenskaplig rådgivning rörande den gemensamma fiskeripolitiken och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 199/2008
  • förordning (2021:190) om ändring i förordningen (2011:619) med instruktion för Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktperson:

Anna Josefsson 08-405 48 86

Miljödepartementets regeländringar

Alla de regeländringar som regeringen har beslutat om inom Miljödepartementets områden finns samlade.

Svensk författningssamling

Författningar blir offentliga när de är publicerade på Svensk författningssamlings webbplats. Där finns den officiella versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter.