Sverige återrapporterar genomförandet av Istanbulkonventionen till Europarådet

Publicerad

Europarådets expertgrupp GREVIO (Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence ) övervakar hur väl parterna lever upp till Istanbulkonventionen. Den 27 januari 2022 återrapporterade Sverige hur expertgruppens rekommendationer har hanterats.

Sverige har ratificerat Istanbulkonventionen vilket innebär åtföljande skyldigheter att leva upp till konventionens krav om förebyggande åtgärder, skydd, lagföring och samordning av arbetet mot mäns våld mot kvinnor.

I GREVIO:s granskningsrapport från 2019 beskrivs Sverige som ett jämställdhetspolitiskt föregångsland. GREVIO lyfter fram Sveriges evidensbaserade ansats i arbetet och att mäns våld mot kvinnor hanteras som en fråga om ojämställdhet. I rapporten lämnar GREVIO sammanlagt 41 rekommendationer till Sverige om vad de anser ytterligare behöver förbättras. Rekommendationerna handlar bland att om att motverka diskriminering av sårbara grupper av våldsutsatta kvinnor, t.ex. kvinnor från nationella minoriteter eller kvinnor med drogrelaterade problem och att förbättra samordning och samverkan i enskilda ärenden. Den 27 januari 2022 svarade Sverige på hur rekommendationerna har hanterats.

I återrapporteringen redogör Sverige för sitt arbete för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, t.ex. det åtgärdsprogram med 99 åtgärder som presenterats:

Åtgärdsprogram för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor 2021-2023 

Mer information:

Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet, den så kallade Istanbulkonventionen, öppnades för undertecknande 2011. Sverige undertecknade konventionen direkt och ratificerade den 2014.